Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO 

 

 1. Administratorem cmentarza jest Parafia w Skawicy.
 2. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania kwater.
 3. Za pochowanie na cmentarzu i za zezwolenie na wybudowanie pomnika pobierane są opłaty.
 4. Opłaty uiszcza się za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, zarządca cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.
 5. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła pisemne zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
 6. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.
 7. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
  • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
  • budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z zarządcą),
  • remont pomnika: naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy itp.
  • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.
 8. Zabrania się:
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
  • wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza,
  • samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów,
 9. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 10. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach.
 11. Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego miejsca.

Zarząd Cmentarza w Skawicy

 

 


 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Skawicy jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: