Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W RYCHNOWACH


 

 

  Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

  Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., a nadto uwzględniając przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi się, co następuje.

 

 

§ 1

 

 

1. Cmentarzem, jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy i św. Jadwigi Śląskiej w Rychnowach., zwanej dalej Parafią.

 

2. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.

 

3. Wszystkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

§ 2

 

 

Cmentarz jest otwarty codziennie.

 

 

§ 3

 

 

1. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.

 

2. Zarząd Cmentarza : troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza, nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń, nie odpowiada za uszkodzenia grobów, w tym np. powstałe w skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i ataków wandalizmu.

 

 

§ 4

 

 

1. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

 

2. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

 

3. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:


- pogrzeb;

- ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;

- budowa nowego pomnika;

- remont pomnika;

- kładzenie chodnika;

- sadzenie drzew i krzewów;

 

4. Prace budowlane i remontowe należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.

 

 

§ 5

 

 

1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.

 

2. Wykonywanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

 

3. Prace remontowe mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 - 18.00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Nie mogą być wykonywane w niedzielę.

 

4. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu, albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

 

5. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

 

6. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku wykonywania prac.

 

7. Zabrania się przygotowywania, mieszania, i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

 

8. Nadmiar ziemi, gruzu, pochodzących z prac kamieniarsko – budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.

 

9. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.

 

10. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

 

11. Zarząd Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów.

 

 

§ 6

 

 

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

 

- zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

 

- niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

 

- ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;

 

- sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;

 

- przemieszczania nagrobków;

 

- przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju;

 

- przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia;

 

- prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej, oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca;

 

- umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;

 

- sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion;

 

- wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;

 

- jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi;

 

- wprowadzania zwierząt;

 

- palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;

 

- przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;

 

- uprawiania żebractwa;

 

 

§ 7

 

 

1. Prawo do pochowania zwłok ludzkich, opłacenia miejsca grzebalnego i dysponowania grobem ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej (tzw. dysponent grobu), a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

2. Zarządca jest zobowiązany przyjąć oświadczenie od dysponenta grobu, czy będzie on jedynym dysponentem, czy dysponentów będzie większa liczba.

 

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat, wystawione dysponentowi grobu przez Zarządcę.

 

4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do dysponowania grobem na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta, w kancelarii parafialnej.

 

 

§ 8

 

 

Zarząd Cmentarza pobiera należności za:

- miejsce grzebalne, tzw. placowe (należność uiszczana na 20 lat);

 

- przedłużenie okresu korzystania z miejsca grzebalnego na następne 20 lat;

 

- rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat; .

 

- zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych;

 

- pochowanie  w istniejącym grobie kolejnego zmarłego po uiszczeniu opłaty.

 

 

§ 9

 

 

1. Przez wniesienie opłaty za placowe nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego dysponentem na okres 20 lat.

 

2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza ustala Zarząd Cmentarza.

 

3. Opłaty za placowe wnosi się na okres 20 lat. Przed upływem 20 lat, należy przedłużyć rezerwację i wnieść opłatę na kolejne 20 lat dysponowania miejscem pod grób.

 

4. Opłaty, w tym za placowe nie podlegają zwrotowi.

 

5. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów (w tym pokwitowania wniesienia opłaty za placowe).

 

6. W przypadku braku dysponenta grobu decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.

 

7. Jeżeli przed upływem 20 lat dysponent grobu nie dokona przedłużenia okresu korzystania z miejsca grzebalnego na następne 20 lat, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 

8. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie dokonała przedłużenia okresu korzystania z miejsca grzebalnego na następne 20 lat, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo, że grób utrzymywany był w należytym porządku.

 

9. Po wygaśnięciu opłaty za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza i  może nastąpić ponowne użycie grobu do chowania. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia opłaty 20 – letniej.

 

10. Po wygaśnięciu opłaty  20 – letniej i zaniechaniu uiszczenia kolejnej opłaty rezerwacyjnej,  dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia opłaty 20-letniej. Jeżeli nie zostaną one usunięte w tym terminie, prawo ich usunięcia przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

 

11. W przypadku pochowania w istniejącym grobie kolejnego zmarłego pobiera się opłatę.

 

12. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu korzystania z miejsca grzebalnego na następne 20 lat.

 

13. Zarząd sporządza protokół z czynności związanych z likwidacją grobu.

 

14. Wygasłe prawo do grobu można przywrócić w dowolnym terminie wnosząc zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz, tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, o ile grób nie został użyty do ponownego pochówku lub zlikwidowany.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Zarządca cmentarza  prowadzi rezerwację miejsca grzebalnego po uiszczeniu opłaty.

 

 

§ 11

 

 

Groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

 

§ 12

 

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego 9 ;

 

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;

 

3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego 10  w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

 

2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez zwrotu ofiary 20 –letniej.

 

 

§ 13

 

 

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.

 

2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 

 

§ 14

 

 

Ewentualne skargi i wnioski można również kierować do Zarządcy Cmentarza.

 

 

§ 15

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

 

 

§ 16

 

 

Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych Parafii, stronie internetowej parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii parafialnej.