Informacje

REGULAMIN CMENTARZA

„Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”

                                                                                                                               (Rz 6, 22-23)

 

Na podstawie:

    Konkordatu (Dz. U. z 1998r. Nr 51, poz. 318)

    Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 5 Konkordatu

    ustawy z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (jednolity tekst: Dz. U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.)

    ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.),

    ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 ze zm.)

    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.)

 

 

§1

 

 

Zarządcą cmentarza parafialnego jest Parafia pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Praszce. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz.

 

 

§2

 

 

Formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza, pogrzebem oraz usługami pogrzebowymi są załatwiane w Kancelarii Parafialnej Parafii

 

 

§3

 

 

1. Cmentarz parafialny jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

  2.   Kształt nagrobków, pomników, grobowców, umieszczane na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 

§4

 

   1.  Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

  a.  Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

  b.  Deptania po grobach,

  c.  Przebywania dzieci do lat 10 bez opieki dorosłych

  d.   Przebywania osób w stanie nietrzeźwym

   e.  Spożywania alkoholu

   f.  Palenia papierosów

   g.  Żebractwa

   h. Wprowadzania zwierząt

   i.  Kradzieży znajdujących się na grobach wieńców, świec, zniczy i innych rzeczy.

 

   2.  Na dokonywanie poniższych czynności należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza:

 

   a.  Prace kamieniarskie i budowalne

   b.  Wjeżdżanie pojazdami

   c. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej

   d.  Samodzielne sadzenie czy usuwanie drzew i krzewów

   e.  Ustawianie ławek

 

    3. Osoby przebywające na cmentarzu i dokonujące prac porządkowych na grobie i w jego najbliższym otoczeniu powinny:

 

   a. Zachować ostrożność w stosowaniu środków chemicznych by nie uszkodzić sąsiednich nagrobków.

   b.  Wysypywać śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

    c. Dbać o urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, szczególnie dokręcać krany przy wodociągu.

 

    4. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 i 2 zarządca cmentarza podejmuje działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nakłady środków pieniężnych poniesionych na działania nieuzgodnione z Administratorem.

    Z czynności związanych z demontażem sporządza się protokół. Elementy zdemontowane mogą zostać odebrane w ciągu 6 miesięcy od dnia demontażu.

 

 

 

§5

 

 

1.  Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Administratora, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, póz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy.

 2. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

 

3.  Dysponent grobu przekazując swoje dane Administratorowi, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Administratora, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

 

 

 

§6

 

 

 

Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody, kradzieży lub aktów wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności

 

 

 

§7

 

 

 

   1.  Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:

 

  a.  ziemne zwykłe

  b.   murowane

 

 

 

§8

 

 

 

Na cmentarzu parafialnym od roku 2010 są pobierane opłaty. Wysokość opłat  cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych na cmentarzach komunalnych.

 

 

 

§9

 

    1. Puste miejsca mogą zostać zarezerwowane poprzez dokonanie opłaty.

     2. Decyzję w sprawie rezerwacji podejmuje Administrator cmentarza.

    3. Miejsce zarezerwowane powinno zostać odpowiednio oznaczone tabliczką.

 

 

 

§10

 

 

 

Groby oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

 

 

§11

 

 

 

Groby ziemne zwykłe nie mogą być użyte do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

 

 

 

§12

 

 

 

 1. Wolnym miejscem w grobie, przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, decyduje dysponent grobu, zlecające pochówek po przedstawieniu karty zgonu.

 2. Dysponentem grobu może być:

    a. Współmałżonek osoby pochowanej

    b. Krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), w tym także przysposobieni

    c. Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) w tym także przysposabiający osobę pochowaną

    d. Krewni w linii bocznej do 4 stopnia

    e. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

 

    3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust.2

    4. Prawo do grobu nie podlega przepisom dziedziczenia.

    5. W przypadku śmierci dysponenta grobu, prawo do dysponowania przysługuje osobom wymienionym w ust. 2 według zawartej tam kolejności.

 

 

 

§13

 

 

 

    Grób może zostać zlikwidowany jeżeli:

 

    a. minął termin 20 lat od ostatniego pochówku w przypadku grobów wymienionych w §7 ust 1 lit. a), b)

    b. miął termin 50 lat od ostatniego pochówku w przypadku grobów wymienionych w §7 ust 1. lit. c), d), e)

    c. wygląd grobu świadczy o rażącym braku dbałości

    d. w księgach cmentarnych nie odnotowano żadnej dyspozycji dotyczącej grobu

    e. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji grobu.

    f. Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań (nagrobków, krzyży, obudów, roślinności)

    g. Z likwidacji sporządza się protokół.

 

 

 

§14

 

 

 

   1.  Pochówek osoby zmarłej, termin pochówku, ceremonia oraz inne sprawy formalno-organizacyjne są ustalane z Administratorem cmentarza

    2. Do przyjęcia zwłok do pochówku na cmentarzu niezbędne są dokumenty:

 

   a.  Akt zgonu

    b. W przypadku osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania

    c. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest dodatkowo zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok

 

  3. Do pogrzebu katolickiego oprócz powyższych dokumentów wymagane jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

   4. Dokumenty wystawione w języku innego kraju powinny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 

 

 

§15

 

 

 

W przypadku zgłoszenia pochówku Administrator cmentarza może zażądać od osoby zgłaszającej do pochowania udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, wglądu do odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu

 

 

 

§16

 

 

 

    1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na:

 

   a.  Umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego

   b.  Zarządzenie prokuratora lub sądu

 

   2.  Ekshumacja zwłok i szczątków osoby zmarłej na chorobę zakaźną nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 2 lat od daty pochówku i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego

 

 

 

§17

 

 

 

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego ustala Administrator cmentarza

 

 

 

§18

 

    1. Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00

    2. Na wszelkie prace remontowo-budowlane wykonawcy powinni mieć zezwolenie Administratora cmentarza

    3. Prace prowadzone poza wyznaczonymi godzinami oraz bez zezwolenia będą uważane za nielegalne

    4. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w dniach 29 październik – 4 listopad.

    5 Na czas pogrzebu, mając na uwadze powagę Mszy Św. i Nabożeństwa pogrzebowego oraz szacunek dla osoby zmarłej i rodziny prace remontowo-budowlane muszą być przerwane.

 

 

 

§19

 

 

    1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu

    2. Naruszenie przez korzystających z cmentarza i wykonawców robót nakazów i zakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze grzywny lub aresztu.

 

 

§20

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 


PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Praszce jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: