Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

Uchwała Nr XLVI/434/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Połczyn-Zdrój stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/434/2014
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 lutego 2014 r.

Regulamin korzystania z C mentarza K omunalnego na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Połczynie-Zdroju jest Gmina Połczyn-Zdrój.

§ 2. 1. Cmentarz Komunalny obejmuje:

- Cmentarz przy ul. Piwnej, w Połczynie-Zdroju,

- Cmentarz w Toporzyku,

- Cmentarz w Popielewie.

2. Siedziba Administratora Cmentarza znajduje się w Połczynie-Zdroju przy ul. Piwnej.

3. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza ustala się od poniedziałku do piątku: 07.15 - 15.15.

ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO

§ 3. 1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza Komunalnego zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego osobom zmarłym.

2. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do lat 7 dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Cmentarz Komunalny otwarty jest w godzinach od 6.00 do 22.00. Zasada ta nie obowiązuje w dniach 31 października, 1 i 2 listopada.

4. Czas i rodzaj pogrzebu (ekshumacji), rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z Administratorem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, gdzie należy złożyć: kserokopie aktu zgonu, oryginał karty zgonu, w przypadku załatwiania formalności pogrzebowych, decyzje z Powiatowej Stacji Epidemiologicznej zezwalającą na wykonanie ekshumacji.

5. Brak kompletu dokumentów powoduje odmowę zgłoszenia pogrzebu.

6. Uroczystości pogrzebowe odbywają się na cmentarzach w godzinach, kiedy czynne jest Biuro Administratora Cmentarza. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą Administratora Cmentarza możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.

7. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji Administratora cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych na cmentarzu oraz stronie internetowej Administratora.

8. Podmioty gospodarcze świadczące usługi pochówku oraz prace kamieniarskie mogą wjeżdżać , świadczyć usługi i wykonywać prace na terenie Cmentarza tylko w dni robocze w godzinach od 7:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku,

9. Wykonywanie prac budowlanych i renowacyjnych na terenie cmentarza komunalnego przez podmioty gospodarcze wymaga zezwolenia i wcześniejszych uzgodnień z Administratorem cmentarza. Wszelkie uzgodnienia wymagają formy pisemnej.

10. Ustawianie nagrobków, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury może nastąpić wyłącznie po udzieleniu zezwolenia przez Administratora cmentarza komunalnego. Zezwolenie wymaga formy pisemnej.

11. Na terenie Cmentarza Komunalnego zabrania się:

1) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia;

2) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych;

3) wprowadzania zwierząt na cmentarz, z wyjątkiem psów przewodników i psów służbowych;

4) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

5) niszczenia zieleni;

6) niszczenia elementów wyposażenia cmentarza komunalnego oraz nagrobków;

7) wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych;

8) prowadzenia akwizycji oraz rozkładania wizytówek;

9) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób.

12. Wjazd na cmentarz samochodem osobowym dozwolony jest po okazaniu przepustki wydanej przez Administratora Cmentarza

13. Osoby posiadające przepustkę upoważniającą do poruszania się samochodem osobowym zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ aleje cmentarne przeznaczone są przede wszystkim do ruchu pieszego.

14. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa zarządzenie Burmistrza Połczyna-Zdroju .

15. Opłatę za miejsce przeznaczone do pochówku uiszcza się na okres 20 lat,

1) po upływie 20 lat należy przedłużyć opłatę na okres kolejnych 20 lat;

2) w przypadku nie uiszczenia opłaty za miejsce pochówku na kolejne 20 lat nastąpi ponowne użycie grobu do chowania;

3) w przypadku braku możliwości pochówku po okresie 20 lat wynikającego z konieczności zachowania niezbędnych stref ochronnych istniejącego drzewostanu i innych nieprzewidzianych zdarzeń zarządca cmentarza wskaże inne miejsce pochówku bez zwrotu opłaty za miejsce niewykorzystane pod pochówek, ale pozostające nadal miejscem pod pochówek urny;

4) w przypadku dokonywania ekshumacji zwłok przed upływem terminu na jaki wykupiono miejsce pod pochówek opłata nie podlega zwrotowi.

16. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

17. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Do pojemników zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich.

18. Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu lub w miejscu rezerwowym może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i na jego koszt, za zgodą Administratora cmentarza.

19. Zagospodarowanie otoczenia grobu bez pisemnej zgody Administratora cmentarza, utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Administratora cmentarza bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

20. Wszelkie reklamy i informacje na temat swoich usług można umieszczać wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Administratora cmentarza .

ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM

§ 4. 1. Do robót budowlanych na Cmentarzu Komunalnym zalicza się:

1) budowa grobu murowanego;

2) ustawienia nagrobka na grobie ziemnym lub murowanym;

3) remont nagrobka;

4) montaż i demontaż nagrobka, remont nawierzchni, wykonywanie wylewki wokół grobu;

5) inne prace kamieniarskie.

2. Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do robót jest wniesienie opłaty za nadzór nad robotami wg obowiązującego cennika opłat na Cmentarzu Komunalnym

3. Po wniesieniu stosownych opłat Wykonawca robót otrzymuje od Administratora Cmentarza Komunalnego zezwolenie zawierające:

a) dane personalne osoby, firmy lub Wykonawcy,

b) adres Wykonawcy oraz lokalizację miejsca robót: kwaterę, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej,

c) rodzaj prowadzonych robót,

d) wymiary miejsca,

e) ustalenia dotyczące transportu materiałów, gruzu oraz nagrobków i ich elementów przeznaczonych do wywozu,

f) opis stanu nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie oraz sposób ich zabezpieczenia,

g) rodzaj środków transportowych używanych na cmentarzu,

h) oświadczenie, że Wykonawca robót pozostawi porządek w miejscu wykonania pracy w tym samym dniu roboczym.

4. Obowiązki Wykonawcy robót, który prowadzi prace kamieniarskie oraz kopania grobów i obsługi pogrzebów:

a) wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów,

b) prace budowlane i kopanie grobów mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00-18:00. Przystępując do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć organizacje pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności zobowiązany jest do:

- ustawienia tablicy informacyjnej zawierającej: imię, nazwisko i adres firmy,

- ustawienie tablic ostrzegawczych np. Uwaga - głębokie wykopy,

- ustawienie tablic nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki powstałe z nienależytego zabezpieczenia terenu,

- przestrzegać ustalonego sposobu transportu materiałów,

- zakazuje się przygotowania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń np.: w postaci, folii, blachy, papy itp.,

- zakończenie budowy grobu murowanego winno nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty wydania zezwolenia i potwierdzone protokołem odbioru,

- przy robotach związanych z ustawieniem nagrobka konieczne jest przekazanie terenu i otrzymanie zezwolenia na ustawienie nagrobka,

- po wykopaniu grobu wszystkie zanieczyszczenia związane z kopaniem wywożone są przez wykonawcę

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr. 48, poz. 284)