Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W PAWŁOWICACH

 

 

 

 

1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest od godz. 6:00 – 22:00.

 

2. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

 

3. Na terenie cmentarza zabrania się:

 

    - wjeżdżania wszelkimi pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem uprawnionymi,

 

    - ustawiania nagrobka lub grobowca bez zgody organu administracyjnego,

 

    - ustawiania ławek, ogrodzeń itp.,

 

    - wprowadzania zwierząt,

 

    - przebywania w stanie nietrzeźwym,

 

    - uszkadzania grobów i grobowców,

 

    - przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,

 

    - niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych.

 

4. Groby i obejścia utrzymywać w należytym stanie.

 

5. Składowanie śmieci dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

 

6. Dzierżawa grobu obejmuje 20 lat od chwili pochówku. Po tym okresie może być przedłużona na kolejne 20 lat po uiszczeniu stosownej opłaty.

 

7. Nie uiszczenie opłaty kwalifikuje grób do likwidacji poprzedzoną informacją umieszczoną na grobie co najmniej 3-mce przed terminem likwidacji.

 

8. Cmentarz jest administrowany przez Gminny Zespół Komunalny.

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLUMBARIUM

 

 

 

1. Administratorem kolumbarium jest Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach.

 

2. W niszy można umieścić max. 4 urny z prochami ludzkimi.

 

3. Żeby złożyć prochy należy przedstawić Administratorowi następujące dokumenty do wglądu:

 

    - Karta zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,

 

    - Karta zgonu z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski – w przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju.   

   

4. Opłaty za korzystanie z kolumbarium pobierane są zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Pawłowice.

 

5. Umieszczenie napisów na płycie jest możliwe po złożeniu oświadczenia w Gminnym Zespole Komunalnym.

 

6. Wykonanie napisów należy do obowiązków zlecającego pochówek i jest jego kosztem.  Wzór liter określa zał. nr 1.

 

7. Osoba zlecająca pochówek ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia płyty granitowej podczas  montażu, demontażu oraz prac związanych z umieszczeniem napisów. 

 

8. Dopuszcza się umieszczenie obok płyty granitowej jednego uchwytu na wiązanki kwiatów o średnicy nie większej niż 10 cm wykonanego z materiału nierdzewnego.