Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W ORZESZU

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 71/03/2208

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21.08.03

w sprawie ustalenia regulaminu

Cmentarza Komunalnego w Orzeszu 

oraz opłat cmentarnych.

 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

pkt 1

 

1. Siedziba Administratora Cmentarza znajduje się w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego 4

 

pkt 2

 

1. Na cmentarzu komunalnym w Orzeszu urządza się pogrzeby:

 

 - ziemne zwykłe

 

- ziemne pogłębione ( w miarę możliwości uwarunkowania podłoża )

 

- groby murowane – grobowce

 

- groby na urny ziemne i murowane

 

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

 

pkt 3

 

1. Cmentarz Komunalny w Orzeszu czynny jest w godzinach 700 – 1500.

 

2. Na cmentarzu komunalnym pobiera się opłaty.

 

3. Opłaty dotyczą :

 

    - miejsce grzebalne na 20 lat

 

    - przedłużenie opłaty na następne 20 lat

 

    - rezerwacja miejsca,

 

    - zezwolenia inne: postawienie nagrobka, itp.

 

4. Wymienione opłaty są ustalane przez Burmistrza Miasta Orzesze

 

5. Opłaty pobierane są przez administratora cmentarza najpóźniej w dniu pochówku.

 

6. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami). Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej.

 

pkt 4

 

1. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat ( wyjątek nie dotyczy grobu głębinowego ).

 

2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego:

 

    - pozostały małżonek

 

    - krewni zstępni ( dzieci, wnuki, itp. )

 

    - krewni wstępni

 

    - krewni boczni i w linii prostej do I stopnia ( rodzeństwo ), w przypadku braku w/w krewnych inni krewni.

 

3. Posiadanie prawa do odstępowania miejsca jak w pkt. 2 nie może być bez wyrażenia zgody z pominięciem osoby jak w pkt. 2.

 

4. Dysponowaniem miejsca w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać.

 

5. Dochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administracją cmentarza.

 

6. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe musi być uzgodnione z administratorem z zachowaniem ich kolejności na kwaterach i poprzedzone złożeniem dokumentu „karty zgonu do celów pochówku” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

 

7. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

 

pkt 5

 

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana: na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi w zachowaniu jak w pkt. 4. pp. 2. oraz prokuratury, sądu za zgodą i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie.

 

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat ( nie dotyczy prokuratury i sądu ).

 

pkt 6

 

1. Załatwianie spraw organizacji pogrzebu i wykonywanie pozostałych robót odbywa się w biurze administratora w dniach : poniedziałek – piątek godz. 700- 1500.

 

2. Przyjęcie zwłok na cmentarz do pochowania wymaga dokumentu: karty zgonu z U.S.C. lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.

 

3. Administrator ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 

pkt 7

 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 

- zakłócenie ciszy, porządku i powagi miejsca

 

- przebywanie nieletnich dzieci bez opieki

 

- wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym

 

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, żebractwa, wprowadzania zwierząt.

 

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

 

- prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej

 

- ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń

 

- wjazdu pojazdem mechanicznym

 

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów

 

- zbieranie wszelkiego rodzaju roślin

 

- umieszczanie reklam na terenie cmentarza.

 

pkt 8

 

1. W przypadku naruszania regulaminu administrator ma prawo do występowania o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 

2. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi jest sprawowany przez Urząd Miejski w Orzeszu.