Informacje

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO

 

 


 

§ 1. Cmentarze komunalne położone na terenie Gminy Malechowo w miejscowościach Malechowo, Niemica, Ostrowiec i Sulechówko stanowią mienie gminy.

 

§ 2. Nadzór nad funkcjonowaniem oraz administracją cmentarzy sprawuje Wójt Gminy Malechowo.

 

§ 3. Biuro zajmujące się administracją cmentarzy znajduje się w budynku Urzędu Gminy Malechowo, pokój nr 208, które czynne jest w godzinach pracy Urzędu:

 

-   od poniedziałku do środy w godzinach od 715 – 1515,

-   w czwartki od godz. 700 – 1600,

-   w piątki od godz. 700 – 1400.

 

§ 4. 1. Na terenie cmentarzy urządza się następujące miejsca pochówku:

  1. groby ziemne zwykłe, przeznaczone do pochowania jednej trumny;
  2. groby ziemne pogłębione, przeznaczone do pochowania dwóch trumien ułożonych piętrowo;
  3. groby ziemne rodzinne, składające się z dwóch lub więcej połączonych (bez przejścia pomiędzy nimi) w poziomie grobów ziemnych zwykłych lub pogłębionych;
  4. groby murowane zwykłe, przeznaczone do pochowania jednej trumny;
  5. groby murowane pogłębione, przeznaczone do pochowania dwóch trumien ułożonych piętrowo;
  6. groby murowane rodzinne, składające się z dwóch lub więcej połączonych (bez przejścia pomiędzy nimi) w poziomie grobów murowanych zwykłych lub pogłębionych;
  7. groby urnowe ziemne;
  8. groby urnowe murowane;
  9. miejsca rezerwowe, przeznaczone do pochowania określonej osoby, udostępniane za jej życia.

2. Miejsce pochówku musi być zgodnie z wytycznymi i lokalizacją wskazaną przez administratora cmentarza, a jego urządzanie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym regulaminie.   Urządzanie i usytuowanie grobu musi być zgodne ze wskazaniami administratora.                           

3. Miejsca pochówku nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.

 

§ 5. 1. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w biurze administratora na podstawie przedłożonej karty zgonu.

2. Rodzina, uprawniona instytucja lub organ zgłaszający pogrzeb określa również podmiot, który będzie wykonywał usługę pochówku.

3. Rodzina, uprawniona instytucja lub organ zgłaszając pogrzeb, uzgodnią  przebieg ceremonii pogrzebowej.

 

§ 6. 1. Ustawianie na cmentarzach ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem cmentarzy i uzyskaniu pisemnej zgody administratora cmentarza na dokonanie tych czynności.

2. W przypadku samowolnego zamontowania jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów określonych w ust. 1  administrator ma prawo domagać się ich demontażu w ustalonym terminie lub wykonać demontaż na koszt dysponenta.

3.  Zdemontowane elementy mogą być odebrane przez osobę, która udokumentuje swoje prawo do rzeczy oraz uiści należność celem pokrycia kosztów demontażu.

 

§ 7. 1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane przez dysponenta grobu lub osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa lub umowy.

2. Prace kamieniarskie, budowlane lub remontowe mogą być rozpoczęte po wcześniejszym uzgodnieniu ich charakteru i zakresu z administratorem cmentarza.

3. Po zakończeniu prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych miejsce pochówku i jego otoczenie należy pozostawić w należytym stanie i porządku, nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

4. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzach, a także elementów zdemontowanych z nagrobków przebudowanych.

5. Nadmiar ziemi, gruzu oraz innych zanieczyszczeń pochodzących z prac remontowych lub budowlanych muszą być usunięte i zutylizowane poza terenem cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą prace.

 

§ 8. W trakcie trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac w sąsiedztwie odbywającego się pogrzebu.

 

§ 9. 1. Wysokość ceb i opłat za korzystanie z cmentarzy określa Wójt Gminy Malechowo w drodze zarządzenia.

2. Opłaty za korzystanie z cmentarzy pobiera administrator cmentarzy.

3. Opłaty pobierane są za:

1) wykupienie miejsca pochówku;

2) przedłużenie ważności grobu;

3) rezerwację miejsca pochówku;

4) korzystanie z domu przedpogrzebowego;

5) wjazd na teren cmentarza.

4. Po upływie okresu ważności grobu dysponent grobu lub osoba upoważniona ma obowiązek skontaktowania się z biurem administratora celem ponownego przeliczenia kwoty jaką należy wnieść w celu przedłużenia ważności grobu.

5. Płatność dokonana jest na podstawie wystawionej przez administratora faktury VAT.

6. Wysokość cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych są wywieszane na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przy wejściu głównym na cmentarzu i dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy.

 

§ 10. 1. W przypadku nieuiszczenia w terminie obowiązującej opłaty przedłużającej uprawnienie do grobu, grób ten kwalifikuje się do likwidacji i może zostać użyty przez administratora cmentarza do ponownego pochówku zwłok.

2.  Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją o przeznaczeniu grobu do likwidacji, umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

3. Z czynności związanych z likwidacją grobu administrator cmentarzy sporządza protokół.

4. Szczątki znajdujące się w likwidowanym grobie są przenoszone i chowane w innej części cmentarza.

 

§ 11. 1. Na terenie cmentarza w Malechowie i Ostrowcu znajduje się dom przedpogrzebowy

w których odbywają się ceremonie pogrzebowe.

2. Przyjęcie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do domu przedpogrzebowego

i wystawienie na katafalku może nastąpić nie wcześniej niż jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem ceremonii pogrzebowych.

 

§ 12. 1. Cmentarze komunalne wyposażone są w sieć wodociągową, z której woda udostępniona jest w okresie od wiosny do jesieni.

2. Woda pochodząca z punktów czerpalnych, zlokalizowanych na terenie cmentarzy nie jest przeznaczona do spożycia.

 

§ 13. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych przyjmuje administrator cmentarzy.

 

                                                                                              (-) Wójt Gminy Malechowo

                                                                                                     Radosław Nowakowski


 

Zarządzenie Nr 444/2022

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 12 lipca 2022r.

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Malechowo

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dz. U. z 2020r. poz. 1947), art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Malechowo uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych Gminy Malechowo zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam wysokość opłat cmentarnych za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Malechowo:

Lp.

Rodzaj usług

Wysokość opłat brutto

1)

Wykupienie miejsca lub rezerwacji na okres 20 lat

 

 

a)

grób ziemny zwykły, przeznaczony do pochowania jednej trumny

400,00 zł.

b)

grób ziemny pogłębiony, przeznaczony do pochowania dwóch trumien ułożonych pionowo

600,00 zł.

c)

grób ziemny rodzinny, składający się z dwóch połączonych grobów poziomo (bez przejścia pomiędzy nimi)

700,00 zł.

d)

dopłata za każde kolejne miejsce do grobu ziemnego, składającego się z więcej niż z dwóch połączonych grobów poziomo( bez przejścia pomiędzy nimi)

300,00 zł.

2)

Ponowne wykupienie miejsca oraz przedłużenie rezerwacji na okres kolejnych 20 lat

 

a)

grób ziemny zwykły, przeznaczony do pochowania jednej trumny

400,00 zł.

b)

grób ziemny pogłębiony, przeznaczony do pochowania dwóch trumien ułożonych pionowo

600,00 zł.

c)

grób ziemny rodzinny, składający się z dwóch połączonych grobów poziomo (bez przejścia pomiędzy nimi)

700,00 zł.

d)

dopłata za każde kolejne miejsce do grobu ziemnego rodzinnego, składającego się z więcej niż dwóch połączonych grobów poziomo ( bez przejścia pomiędzy nimi)

300,00 zł.

3)

Wykupienie miejsca pod grób murowany – opłata jednorazowa (bezterminowa)

 

a)

grób murowane zwykłe, przeznaczone do pochowania jednej trumny

1 500,00 zł.

b)

grób murowany rodzinny, przeznaczony do pochowania dwóch trumien ułożonych pionowo (pogłębiony)

1 800,00 zł.

c)

grób murowany rodzinny, przeznaczony do pochowania trumien ułożonych poziomo (bez przejścia pomiędzy nimi)

2 200,00 zł.

d)

grób urnowy ziemny, przeznaczony do pochowania jednej urny

1 200,00 zł.

e)

opłata za dochowanie kolejnej urny do grobu urnowego ziemnego

600,00 zł.

f)

grób murowany urnowy pojedynczy

1 500,00 zł.

g)

opłata za dochowanie kolejnej urny do grobu urnowego murowanego

600,00 zł.

4.

Za korzystanie z domu przedpogrzebowego w dniu pochówku

80,00 zł.

5.

Za wjazd na teren cmentarza

60,00 zł.


 

§ 2. Stawki opłat, o których mowa w § 1, są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Malechowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


 

(-) Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski