Informacje

 Regulamin Cmentarza Parafialnego w Mieścisku

 

Cmentarz jest miejscem kultu religijnego, poświęconym i  przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania powagi i szacunku należnego Zmarłym.

 

1.    Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Mieścisku. Administratorem cmentarza jest firma F.P.H.U. Przemysław Piechocki. 
Dopełnienie formalności związanych z funkcjonowaniem cmentarza oraz z pogrzebem odbywa się w biurze parafialnym przy ul. Kościelnej 1.

 

2.    Administrator cmentarza nie świadczy usług pogrzebowych innych niż wykopania i zasypanie grobu.

 

3.    Cmentarz jest otwarty codziennie od świtu do zmierzchu. Przebywanie na cmentarzu w nocy jest zabronione.

 

4.    Do kompetencji Administratora cmentarza należy:

- ustalenie miejsca pochówku,

- pobieranie opłat na rzecz Parafii za miejsce pochówku oraz opłat według cennika uzgodnionego z parafią,

- wykonywanie innych zadań zgodnych z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

5.    W biurze Administratora cmentarza reguluje się opłaty związane z pogrzebem lub ekshumacją. Tzw. pokładne opłaca się na 20 lat od każdego miejsca.

Biuro Administratora cmentarza czynne jest w I poniedziałek miesiąca w godz. 10:00 - 11:30 i 17:00 - 18:30

 

6.    Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Przed tym terminem możliwe jest dochowanie urny z prochami. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat (tzw. „prolongata”), Zarządca ma prawo grób zlikwidować, następuje wygaśnięcie prawa do grobu.

 

7.    Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

 

8.    Prawo do pochówku i do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby posiadają członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności :

 • pozostały małżonek(a),

 • krewni zstępni ( dzieci, wnuki itp.),

 • krewni wstępni( rodzice, dziadkowie itp.)

 • krewni boczni do 4 stopnia

 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

9.    Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • pogrzeb,

 • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

 • budowę nowego pomnika (projekt wcześniej przedstawić administratorowi cmentarza z pieczątką uprawnionej firmy i podpisem osoby odpowiedzialnej za postawienie pomnika),

 • generalny remont pomnika,

 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

 

10.    Zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora cmentarza,

 • wprowadzania zwierząt,

 • zanieczyszczania cmentarza,

 • palenia papierosów,

 • przebywania osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających,

 • sadzenia krzewów i drzew,

 • samowolnego usuwania drzew, krzewów i gałęzi,

 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,

 • przebywania nieletnich bez opieki,

 • umieszczania reklam,

 • prowadzenia działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

11.    Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości. Drzewa i krzewy rosnące między grobami nie mogą uniemożliwiać swobodnego przejścia. Rozrośnięte krzewy lub drzewa, które stanowią zagrożenie dla ludzi i grobów zostaną usunięte przez Administratora cmentarza..

 

12.     Segregowane odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

13.     Za wywóz pozostałości i porządek po pracach remontowych, i likwidacji nagrobka, jest odpowiedzialny zleceniodawca prac.

 

14.     Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:00, po uzyskaniu akceptacji Administratora cmentarza.

 

15.    Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, spadających konarów drzew, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

 

16.     Niniejszy regulamin został wprowadzony dnia 1 grudnia 2021 r.

 

17.     Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej parafii: www.miescisko.mojaparafia.org . Na tej samej stronie, w miarę potrzeb, umieszczane będą uzupełnienia i wyjaśnienia dotyczące regulaminu. 

 

 

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Mieścisku jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: