Informacje

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MASZKIENICACH

 

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.

 

Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 

Cmentarz jest własnością Parafi p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach i służy wszystkim jej Parafianom.

 

Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii (Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie po Mszach Świętych (Telefon: 14 66 38 072) W Niedziele i Święta Kancelaria nieczynna.

 

Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

 

Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:

    – pogrzeb

    – budowa nowego pomnika

    – remont pomnika np. wymiana płyty

    – ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

 

Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłaty w Kancelarii Parafialnej.

 

Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

 

Na cmentarzu zabrania się:

    – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

    – wywieszania reklam,

    – wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,

    – jazdy rowerem,

    – zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

    – samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych bez zgody Zarządcy

 

Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 

Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu!

 

Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.

 

Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

 

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobów murowanych, które należy ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, zniszczenia czy kradzieży.

 

Wszystkie sprawy związane z ustaleniem terminu pogrzebu, załatwiamy w kancelarii parafialnej.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

 

Regulamin zatwierdził

Zarządca

 


PRZEPISY PRAWA

Cmentarz parafialny w Maszkienicach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: