Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W ŁAGIEWNIKACH, LIGOCIE WIELKIEJ, SIENIAWCE i SŁUPICACH

 

Rozdział 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Łagiewniki  stanowią mienie Gminy Łagiewniki. 
 2. Administrowaniem cmentarza zajmuje się Administrator. 

 

§ 2.

 

 1. Cmentarze jako miejsce spoczynku osób zmarłych, są miejscem pamięci i wymagają szczególnej troski i opieki osób na nim przebywających. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym. 
 2. Cmentarze otwarte są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się  w dni powszednie od godziny 9:00 do 18:00, a w soboty od godz. 10:00 do 16:00.

 

§ 3.

 

 1. Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy służb komunalnych związanych z administracją i zarządzaniem cmentarzem, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Prokuratura, Inspekcja Sanitarna.
 2. W pozostałych przypadkach wjazd na teren cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora cmentarza.

 

Rozdział 2. 

 

MIEJSCA POCHÓWKÓW

 

§ 4.

 

W biurze administratora cmentarzy, prowadzona jest ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych i ewidencja miejsc zarezerwowanych. 

 

§ 5.

 

Wskazanie miejsca pochówku na podstawie protokołu lokalizacji i przekazania placu pod grób stanowiącego zał.nr1 oraz udostępnienie obiektów cmentarnych, niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też do innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze administratora cmentarza w dni urzędowania. 

 

§ 6.

 

Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe zobowiązani są do: 

 1. uzgodnienie z administratorem cmentarzy daty i godziny planowanego pochówku oraz korzystania z pomieszczeń cmentarnych, 
 2. uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi,
 3. wykonanie czynności pogrzebowych wymaga zgłoszenia administratorowi cmentarza, co najmniej  na 1 dzień przed terminem pochówku.

 

§7.

 

 1. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów na cmentarzu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 2. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą administratora cmentarza, o ile pozwolą na to warunki terenowe (gruntowe).

 

 

Rozdział 3.

 

 URZĄDZANIE KWATER GRZEBALNYCH - GROBÓW I ICH UTRZYMANIE

 

§ 8.

 

Dysponentem wszystkich miejsc grzebalnych, pod wszystkie kategorie grobów, jest administrator cmentarzy. 

 

§ 9.

 

Na podstawie planu zagospodarowania cmentarzy sporządzany jest szczegółowy plan rozmieszczenia kwater grzebalnych, na których urządzane są groby. 

 

§ 10.

 

Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarzy, zarówno przez podmioty gospodarcze jak i fizyczne, winne być prowadzone zgodnie z uzgodnieniami pisemnymi poczynionymi z administratorem cmentarzy. 

 

§ 11.

 

 1. Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić u administratora cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami w dwóch egzemplarzach, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu zgodnie z wnioskiem stanowiącym zał.nr 2.
 2. Wszelka zabudowa grobu, tj. łączna powierzchnia nagrobka i zagospodarowanego terenu przylegającego, nie może przekraczać granic powierzchni grobu. Jako obowiązujące, przyjmuje się minimalne wymiary grobów określone w przepisach szczególnych. Odstępy (przejścia) między grobami są ciągami pieszymi i nie mogą być zabudowane bez zgody administratora cmentarza.

 

§ 12.

 

Sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ławek, ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z administratorem cmentarza na podstawie wniosku stanowiącego odpowiednio zał .nr 3 i zał.nr 4

 

Rozdział 4.

 

 PRAWO DO GROBU

 

§ 13.

 

 1. W przypadku niewniesienia zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu wraz z opłatą przewidzianą za pochowanie zwłok, grób przeznacza się do likwidacji lub ponownego użycia do pochówku. 
 2. Likwidacja grobu lub użycie go do ponownego pochówku winno być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji. 
 3. Zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz, tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, można wnieść do czasu zlikwidowania grobu lub użycia go do ponownego pochówku. 
 4. Z czynności związanych z likwidacją grobu pracownik administracji cmentarza sporządza protokół, który przechowuje w dokumentacji cmentarnej. 
 5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych  do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

 

 

Rozdział 6. 

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA

 

§ 14.

 

Korzystanie z cmentarzy komunalnych jest odpłatne, na zasadach określonych w załączniku do przedmiotowej uchwały. 

 

§ 15.

Opłaty pobiera administrator cmentarza. 

 

 

ROZDZIAŁ 7.

 

 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

§ 16.

 

Na terenie cmentarzy zabrania się: 

 

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. przebywania w stanie nietrzeźwości; 
 3. żebractwa; 
 4. prowadzenia działalności gospodarczej bez wiedzy i zgody administratora cmentarza; 
 5. ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, ustawiania płotków, ogrodzeń ławek poza obrysem grobu i bez pisemnej zgody administratora cmentarza; 
 6. ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych  na przestrzeni między mogiłami utrudniających dojście do grobów innym osobom; 
 7. ustawianie oraz wywieszanie reklam; 
 8. wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone; 
 9. niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni; 
 10. wprowadzaniem zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników.

 

§ 17.

 

 1. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej, budowlanej lub kamieniarskiej administrator cmentarza umożliwia wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi. 
 2. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po ciągach pieszo-jezdnych cmentarza, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, zastosować się do istniejącej organizacji ruchu, nie zakłócać ceremonii pogrzebowej oraz nie tarasować ciągów komunikacyjnych.

 

§ 18.

 

Dysponent miejsca grzebalnego i miejsc rezerwowanych zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu. 

 

§ 19.

 

 1. Cmentarze utrzymywane są jako tereny zielone o założeniu parkowym, a znajdująca się na nich zieleń podlega ochronie przed zniszczeniem.
 2. Samowolne ustawianie ławek oraz innych elementów ozdobnych przez dysponenta grobu w ciągu pieszym i wykraczającym poza teren grobu, może skutkować usunięciem przez administratora cmentarza. 

 

 

Rozdział 8.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20.

 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarzy można kierować do administratora.

 


 

DRUKI DO POBRANIA

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4