Informacje

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

W LESZNIE

 

 

Rozdział I - postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Cmentarz Komunalny w Lesznie zwany dalej „Cmentarzem Komunalnym” stanowi mienie Gminy Medyka.
 2. Cmentarzem Komunalnym w Lesznie zarządza Wójt Gminy Medyka.
 3. Cmentarz Komunalny służy do pochowania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.
 4. Cmentarz Komunalny utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na kwatery i drogi dojazdowe.
 5. Cmentarz Komunalny przyjmuje do pochowania każdego zmarłego niezależnie od miejsca jego śmierci.

 

Rozdział II - zasady korzystania z Cmentarza Komunalnego

 

§ 2.

 1. Wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi może odbywać się za zgodą Zarządcy Cmentarza.
 2. Pochowania zwłok lub szczątków na Cmentarzu Komunalnym mogą odbywać się wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zarządcę Cmentarza.
 1. Na Cmentarzu Komunalnym urządza się groby:
 1. Ziemne:
 • pojedyncze jednopoziomowe,
 • pojedyncze dwupoziomowe,
 1. murowane:
 • pojedyncze jednopoziomowe,
 • pojedyncze dwupoziomowe,
 • pojedyncze trójpoziomowe,
 • podwójne jednopoziomowe,
 • podwójne dwupoziomowe,
 • podwójne trójpoziomowe,
 • grobowce wielomiejscowe,

 

§ 4.

 1. Na terenie Cmentarza zabrania się:
 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. ustawiania nagrobków przekraczających wymiary grobu;
 3. przebywania dzieciom w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;
 4. wysypywania odpadów poza pojemnikami przeznaczonymi do tego celu;
 5. ustawiania ławek, ogrodzeń itp. poza wyznaczonymi kwaterami i bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządcą Cmentarza;
 6. przenoszenia, zmieniania lub zabierania z Cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np.: elementów nagrobków) bez zgody Zarządcy;
 7. żebractwa i handlu obwoźnego;
 8. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 9. spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania pod ich wpływem na terenie Cmentarza;
 10. jazdy na rowerze;
 11. umieszczania reklam poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.

 

 1. Na terenie Cmentarza zabrania się wykonywania następujących czynności bez zgody Zarządcy Cmentarza:
 1. prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych;
 2. poruszania się pojazdami mechanicznymi;
 3. samodzielnego sadzenia i usuwania drzew i krzewów.

 

 1. Do obowiązków nabywcy praw do grobu należy:
 1. dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka;
 2. przestrzeganie regulaminu Cmentarza;
 3. terminowe uiszczanie opłat cmentarnych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Rozdział III –pochówki

 

§ 5.

 1. Pochówku dokonuje Zakład Pogrzebowy na wniosek osoby uprawnionej do pochowania zmarłego, po udokumentowaniu prawa do grobu, okazaniu karty zgonu zarejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego w gminie gdzie nastąpił zgon oraz po zobowiązaniu się zleceniodawcy pochówku do wniesienia przewidzianych cennikiem opłat.
 2. Pracownik Zarządcy uprawniony jest do żądania od osoby zainteresowanej pochówkiem udokumentowania swojej tożsamości.
 3. Przy przyjęciu zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Możliwe jest dochowanie urn do istniejących grobów.

 

Rozdział IV - prowadzenie prac na Cmentarzu Komunalnym

 

§ 6.

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie Cmentarza ustala Zarządca.

 

Rozdział V - opłaty

 

§ 7.

 1. Wysokość opłat za usługi cmentarne ustala Wójt Gminy Medyka.
 2. Aktualny cennik opłat cmentarnych ustalony został na podstawie Uchwały Nr XV/88/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Medyka i jest umieszczony na stronie internetowej cmentarza komunalnego w Lesznie pod adresem www.mogily.pl/leszno.
 3. Za pobrane opłaty Zarządca wystawia dokument przyjęcia kasowego. Opłaty dokonuje się w kasie urzędu Gminy Medyka lub przelewem na konto 20 9113 0004 2001 0009 0434 0001.
 4. Opłatę za grób wnosi się za okres 20. lat jednorazowo w pełnej wysokości.
 5. Przedłużenie prawa do grobu na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia jednorazowo pełnej opłaty cmentarnej w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty cmentarnej w terminie określonym w ust. 5, grób kwalifikowany jest do likwidacji.

 

Rozdział VI - prawo do grobu

 

§ 8.

 1. Miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu lub innego wykorzystania.
 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie, według kolejności:
 1. pozostały małżonek/małżonka;
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki);
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie);
 4. krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa;
 5. powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia;
 1. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2 nie uprawnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione.
 2. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.
 3. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.
 4. Osoby wymienione w ust. 2 mogą udostępnić grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, tylko w przypadku gdy osoba zmarła nie miała żyjących krewnych lub powinowatych.
 5. Wniesienie opłaty 20. letniej za grób przez osobę niewymienioną w ust. 2, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez nią wskazanej.
 6. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu przez wnoszącego opłatę cmentarną miejsce pozostaje w dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty.
 7. Niedozwolone jest przekształcanie istniejącego grobu ziemnego w grób murowany – dotyczy wymurowania piwniczki.

 

Rozdział VII - likwidacja grobu

 

§ 9.

 1. Likwidacja grobu następuje w przypadku nieprzedłużenia prawa do grobu na kolejne 20 lat.
 2. Szczątki ze zlikwidowanych grobów zostają opisane i złożone w ossarium (zbiorowej mogile).
 3. Z przebiegu czynności związanych z likwidacją grobu Zarządca sporządza dokumentację.
 4. Miejsce po zlikwidowanym grobie przeznacza się do ponownego pochówku.
 5. Zarządca nie zwraca kosztów za usunięty nagrobek.
 

Rozdział VIII – ekshumacje

 

§ 10.

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 1. na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok w innym miejscu - na podstawie decyzji właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 2. na mocy postanowienia prokuratury lub sądu;
 3. przy dokonywaniu czynności likwidacji grobu.
 4. Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
 1. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy postanowień prokuratury lub sądu).
 2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty cmentarnej.

 

Rozdział IX - przepisy końcowe

 

§ 11.

 1. Dane osobowe przekazywane Zarządcy Cmentarza są przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych i podlegają ustawowej ochronie.
 2. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży, dewastacji oraz za przedmioty pozostawione bez nadzoru.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy:
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.U. 2008, nr 48, poz. 284) w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 90, poz. 1013 ze zm.) w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1783 ze zm.) w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.