Informacje

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/370/23

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 stycznia 2023 r.


Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Łagiewnikach, Ligocie Wielkiej, Sieniawce i Słupicach


§ 1. 1. Właścicielem cmentarzy komunalnych w Łagiewnikach, Ligocie Wielkiej, Sieniawce, i Słupicach zwanych dalej cmentarzem jest Gmina Łagiewniki.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Wójt Gminy Łagiewniki.
3. Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd czy pochodzenie społeczne.


§ 2. 1. Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem cmentarza oraz korzystaniem z jego wyposażenia sprawuje zarządca cmentarza.
2. Informacja o nazwie, siedzibie, numerze telefonu oraz godzinach pracy zarządcy cmentarza, zarządca umieszcza na cmentarnej tablicy ogłoszeń.
3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać u zarządcy cmentarza.
4. Kopanie grobu powinno odbywać się nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym pogrzeb z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uprzątnięciem terenu oraz zabezpieczeniem wykopu.
5. Otwieranie grobów może odbywać się wyłącznie w dniu planowanej ekshumacji.


§ 3. 1. Na terenie cmentarza urządza się pochówki w:
a) grobach ziemnych zwykłych, do pochówku w trumnie,
b) grobach ziemnych urnowych,
c) grobach murowanych do pochówku w trumnie,
d) grobach murowanych urnowych.
2. Miejsce pochówku ustala się z zarządcą cmentarza.
3. Pochówek osób zmarłych odbywa się zgodnie z kolejnością miejsc.
4. Kolejność zajmowania wyznaczonych miejsc pochówków oraz usytuowanie grobów musi być zgodna z planem zagospodarowania cmentarza uwzględniającym zachowanie wymiarów i odstępów między grobami oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Możliwość pochówku poza wskazanymi dniami istnieje w uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


§ 4. 1. Korzystanie z cmentarzy komunalnych jest odpłatne, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały.
2. O wysokości opłat zarządca każdorazowo informuje osoby zainteresowane.


§ 5. Udostępnianie miejsc grzebalnych odbywa się wyłącznie bezpośrednio pod pochówek.


§ 6. 1. Obowiązek przedłużenia użytkowania grobu spoczywa na opiekunie grobu.
2. Po upływie 20 lat oraz braku opłaty za użytkowanie grobu ma zastosowanie art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
3. Z czynności związanych z likwidacją grobu zarządca cmentarza sporządza protokół.
4. Informację o zmarłych, których groby zostały zlikwidowane, będą umieszczane na wyznaczonym przez zarządcę cmentarza miejscu.


§ 7. Nie jest dozwolone, bez zgody zarządcy cmentarza, murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcenie grobu ziemnego na grób murowany.


§ 8. 1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty.
2. Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac zakłócających przebieg ceremonii pogrzebowej.


§ 9. 1. Na terenie cmentarza zabrania się:
a) przebywania małoletnich bez opieki dorosłych,
b) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
c) wjazdu na cmentarz pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przeprowadzaniem pogrzebów oraz Policji, Pogotowia Ratunkowego, Prokuratury, Straży Pożarnej oraz Inspekcji Sanitarnej).
Wjazd innych pojazdów poza wymienionymi w ust. 1 lit. c, może odbyć się tylko za zgodą zarządcy cmentarza.
2. Na terenie cmentarza mają zastosowanie przepisy Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie musza spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
3. Poruszający się po cmentarzu pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz korzystania wyłącznie z ciągów komunikacyjnych do tego przeznaczonych z prędkością odpowiednią do panujących warunków.


§ 10. 1. Na wykonywanie na terenie cmentarza prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych należy uzyskać pisemną zgodę zarządcy cmentarza, za wyjątkiem wykonywania napisów lub umieszczania elementów ozdobnych na nagrobkach.
2. Uzyskania zgody wymaga w szczególności:
a) ustawianie nagrobków, pomników,
b) sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów,
c) stawianie ławek,
d) wykonywanie chodników lub utwardzanie w inny sposób przejść między grobami.
3. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane wolno prowadzić wyłącznie w dni powszednie w godzinach otwarcia cmentarza, a ich wykonywanie nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
4. Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
5. Zezwolenie uzyskane na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych zachowuje ważność:
a) przez 30 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,
b) przez 50 dni kalendarzowych przy grobie murowanym.
6. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi oraz sprzętem. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się wyłącznie w specjalnych pojemnikach.
7. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie uporządkować teren i wywieźć z cmentarza gruz oraz inne odpady powstałe w związku z wykonywaniem prac.
8. Zabrania się wrzucania gruzu i oraz innych odpadów po robotach ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych do pojemników i boksów zlokalizowanych na terenie cmentarza. Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 3 – Poz. 843
9. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić zarządcy cmentarza rozpoczęcie oraz zakończenie prac.


§ 11. Ubezpieczenie grobu oraz jego elementów architektonicznych od kradzieży i uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne, należy do dysponenta grobu.


§ 12. Przypadki kradzieży i uszkodzenia nagrobków lub ich elementów, a także kwiatów i zniczy ustawionych na nagrobkach, należy zgłaszać do odpowiednich organów.


Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/370/23

 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 stycznia 2023 r.


OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W ŁAGIEWNIKACH, LIGOCIE WIELKIEJ, SIENIAWCE I SŁUPICACH


Ustala się opłaty obowiązujące na terenie cmentarza komunalnego w Gminie Łagiewniki:


1) za udostępnienie miejsca pod wykonanie pochówku:
a) miejsce na grób ziemny dla dziecka do lat 6 na okres 20 lat 160,00
b) miejsce na grób ziemny jednomiejscowy na okres 20 lat 400,00
c) miejsce na grób ziemny dwumiejscowy pionowy na okres 20 lat 600,00
d) miejsce na grobowiec murowany jednomiejscowy na okres 20 lat 800,00
e) miejsce na grobowiec murowany dwumiejscowy pionowy na okres 99 lat 3000,00
f) miejsce na grób urnowy na okres 99 lat 2000,00
g) rezerwacja miejsca grzebalnego – opłata roczna 45,00


Opłata za miejsce na grób dwumiejscowy poziomy oraz przedłużenie jego ważności będzie rozliczane jako dwukrotność opłaty za grób pojedynczy danego rodzaju.


2) za korzystanie z urządzeń cmentarnych:
a) używanie chłodni do 48 godz. 200,00
b) każda rozpoczęta doba użytkowania chłodni 100,00
c) wynajęcie kaplicy 120,00


W grobach wielomiejscowych opłatę za przedłużenie ważności dokonuje się od daty wykonania ostatniego pochówku.


3) opłata za wejście na teren cmentarza komunalnego w celu montażu nagrobka – 80,00 zł.


 Powyższe ceny są cenami brutto.