Informacje

Załącznik nr 1

                                                                                                              do Uchwały nr XXXIV/249 /2017

                                                                                                              Rady Miejskiej w Pruchniku

                                                                                                              z dnia 7 grudnia 2017 r.

                        

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PRUCHNIK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
  i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912),
 2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik,
 3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pruchnika,
 4. Zarządcy cmentarzy – należy przez to rozumieć Burmistrza Pruchnika,
 5. Administratorze cmentarza – należy przez to rozumieć grabarza zatrudnionego
  w Urzędzie Miejskim w Pruchniku,
 6. Miejscu grzebalnym – należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu, 
 7. Grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią,
 8. Grobie murowanym – (grobowiec, pomnik, piwniczka) – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane lub betonowe do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zakłada się sklepienie,
 9. Dysponencie grobu – należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny pochowanej osoby, uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o przepisy i w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi, ustalenia miedzy osobami uprawnionymi i inne okoliczności,
 10. Cenniku – należy przez to rozumieć cennik opłat określający wysokość stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Pruchnik, stanowiący załącznik do regulaminu.

 

§ 2.

 

1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Pruchnik położone w miejscowościach:

 • Jodłówka,
 • Kramarzówka,
 • Pruchnik,
 • Rozbórz Okrągły (stary i nowy cmentarz)

stanowią własność Gminy Pruchnik i wchodzą w skład mienia komunalnego gminy.  

 

2. Załatwianie spraw związanych z pochówkiem na cmentarzach oraz innych spraw związanych
z działalnością cmentarzy odbywa się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku w godzinach pracy urzędu.

 

3. Cmentarze komunalne służą do grzebania wszystkich zmarłych, bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

 

§ 3.

 

Gmina Pruchnik nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu czy kradzieży.

 

Rozdział 2

Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

 

§ 4.

 

 1. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu, oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji administratora,
 2. Zasady funkcjonowania cmentarzy komunalnych, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz realizacji prawa do pochowania regulują przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisy wykonawcze.

 

§ 5.

 

 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się;
 1. groby ziemne:

- pojedyncze,

- podwójne,

- wielomiejscowe;

2) groby ziemne zabudowane nagrobkiem,

3) groby murowane (grobowce, pomniki, piwniczki)

- pojedyncze,

- podwójne,

- wielomiejscowe,

4) mogiły zbiorowe i groby symboliczne.

2. Ustala się maksymalne powierzchnie zajmowane pod groby:

             - pojedyncze – do 3,5 m², 

             - podwójne –  do 4 m²,

             - wielomiejscowe – do 5 m²,

             - grobowce – do 8 m ²

             

3.  Miejsce usytuowania grobów na cmentarzu komunalnym wskazuje administrator cmentarza.

4. Groby ziemne, murowane nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego za wyjątkiem sytuacji określonych w § 14 ust. 2 lub w uzasadnionych sytuacjach losowych.

5. Zabronione jest samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

6. Groby o wartości historycznej, artystycznej lub archeologicznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r.

7. W przypadku grobu stanowiącego pamiątkę historyczną obowiązuje bezwzględny zakaz użycia grobu do ponownego pochówku.   

 

 

 

§ 6.

 

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

§ 7.

 

Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy i porządku,
 2. spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem,
 3. wprowadzania psów (za wyjątkiem psów przewodników),
 4. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 5. ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 6. zabudowy nagrobków kostką lub betonem bez dostosowania poziomów do istniejących ciągów komunikacyjnych (wykonywanie schodków),
 7. wykonywania prac zimnych lub kamieniarskich bez zezwolenia Zarządcy,
 8. sadzenia drzew i krzewów, a także ich usuwania bez zgody Zarządcy,
 9. prowadzenia działalności handlowej,
 10. żebractwa,
 11. umieszczania reklam lub ogłoszeń poza miejscami wyznaczonymi.

 

§ 8.

 

 1. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.
 2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach (pojemnikach).

 

§ 9.

 

 1. Bramy wjazdowe na cmentarze otwierane są wg potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem cmentarza.
 2. Wjazd na cmentarz dozwolony jest dla pojazdów:

- związanych z funkcjonowaniem cmentarzy i prowadzeniem pogrzebu,

- policji,

- pogotowia ratunkowego,

- straży pożarnej,   

- prokuratury,

- inspekcji sanitarnej,

- służb komunalnych.

 

§ 10. 

 

 1. Firmy świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu z administratorem cmentarza zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu przez osoby upoważnione stosownych opłat, zgodnie z cennikiem za usługi cmentarne.
 2. Wykonywanie prac na cmentarzach komunalnych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Wykonawcom zabrania się zastawiania dróg i przejść. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 4. Miejsce wykonywania prac związanych z murowaniem grobu lub montażem nagrobka musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.
 5. Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników na śmieci usytuowanych na cmentarzach.
 6. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem, który wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu cmentarza.
 7. Otwieranie grobów murowanych przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu.

 

§ 11.

 

Do właściwości zarządcy cmentarzy zastrzeżone jest świadczenie następujących usług:

 1. przygotowanie grobu do pochówku,
 2. zamurowanie lub zasypanie grobu,
 3. pogłębienie grobu,
 4. prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 5. inne czynności mieszczące się w ramach zarządu cmentarzami.

 

 

Rozdział 3

Opłaty cmentarne

 

§ 12.

 

 1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty za usługi cmentarne, zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.

Opłat dokonuje się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę Pruchnik. Opłaty stanowią dochód Gminy Pruchnik.

 1. Cennik usług cmentarnych dostępny jest u administratorów cmentarzy, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej gminy.

 

§ 13.

 

 1. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego wykupu miejsca na cmentarzu  - tzw. „rezerwacja”.
 2. Rezerwacja dokonywana jest na okres 20 lat.
 3. Rezerwację należy uzgodnić  z administratorem cmentarza, a następnie uiścić opłatę określoną w cenniku.
 4. Wniesienie opłaty za rezerwację miejsca stanowi jednocześnie opłatę za wykupienie miejsca na cmentarzu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§ 14. 

 

 1. W przypadku budowy grobu murowanego (piwniczka, grobowiec) należy dokonać opłaty za miejsce na cmentarzu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Dopuszcza się możliwość wybudowania grobu murowanego (piwniczka, grobowiec) przez podmioty gospodarcze świadczące usługi cmentarne z możliwością ich późniejszej odsprzedaży. W takim przypadku podmiot uiszcza opłatę za miejsce na cmentarzu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Z chwilą odsprzedania grobu uiszczona opłata zostaje przypisana dysponentowi grobu.
 3. Odsprzedający grób murowany zobowiązany jest zgłosić zamiar odsprzedaży niezwłocznie do zarządcy cmentarza.

 

§ 15.

 

 1. Przedłużenie okresu użytkowania miejsca lub rezerwacji na kolejny okres dokonuje się w ostatnim roku kalendarzowym jego obowiązywania.
 2. W przypadku nie przedłużenia okresu użytkowania miejsca lub rezerwacji na kolejny okres, grób lub miejsce przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza.

 

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

 

§ 16.

 

 1. Naruszanie przepisów ustawy oraz naruszanie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie, bądź uszkadzanie nagrobków, urządzeń
  i roślinności cmentarnej jest zagrożone odpowiedzialnością karną.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu zarządca cmentarzy ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji karnych wynikających z ustawy, w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

§ 17.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.