Informacje

 

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Kazimierzy Małej

 

 

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca świete uważa się te, które są poświecenie lub mają błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W zwiazku z powyższym na cmentarzu należy zachowywać spokój i uszanować jego świętość. Niniejszy Regulamin jest cześcią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017 roku w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie diecezji kieleckiej.

 

1. Cmentarz parafialny w Kazimierzy Małej jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej, w imieniu której działa Proboszcz. Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych może on wykonywać osobiście lub przez Zarządcę, wyłącznie na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy określającej zakres powierzonych mu zadań.

 

2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, znajdującej się w Kazimierz Małej nr 44.

 

3. Cmentarz czynny jest w godzinach:.................................Zabrania się przebywania po zmroku.

 

4. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowani ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.

 

5. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzgledny zakaz:

 

a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

b) palenia wyrobów tytoniowych,

c) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery),

d) wprowadzania zwierząt,

e) przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia,

f) niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,

g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi,

h) zabudowy grobu wykraczjącej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

i) samowolnego ustawiania ławek, tzw."ambonek", ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii/Zarządcy będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzoncyh drzew, krzewów itp.,

j) samowolnego wykonywania prac budowlancyh.

 

6. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porzadek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

 

7. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza sie je co 20 lat.

 

8. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykoniania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontwych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.

 

9. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Parafia po konsultacji z Radą Parafialną.

 

10. Informacje o wysokości opłat określonych w pkt 7 i 8 jest dostępna w kancelarii parafialnej.

 

11. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 7 i 8 wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymywania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 

12. Ksiądz w kancelarii parafi przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

 

13. Zarządca podaje osobie, której udostepniono miejsce pod grób wymairy tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków.

 

14. Parafia/Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzianości za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.

 

15. Parafia/Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołwych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenie poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu,przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualne osoby sprawujące nad nimi pieczę.

 

16. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania nastepujących czynności na cmentarzu:

 

a) przeprowadzenia pogrzebu,

b) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

c) wjazdu pojazdami mechnaicznymi,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów/ogrodzeń,

e) umieszczania reklam,

f) gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,

g) utwardzania gruntu wokół miejsc grzebalnch,

h) ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.

 

17. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę/podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów.

 

18. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

 

19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.

 

20. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii/Zarządcy przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnoscią gospodarczą oraz polisę OC.

 

21. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanch ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechcania swoich pracowników relizujących czynności na terenie cmentarza.

 

22. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujace przepisy prawa w tym zakresie, w szczególniści ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzch i chowaniu zmarłcyh.

 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r.