Informacje

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Jodłowniku jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy ogólne, w szczególności zaś Regulamin cmentarza parafialnego w Jodłowniku:

 

Regulamin cmentarza parafialnego w Jodłowniku

§ 1

Teren cmentarza jest własnością Parafii p.w. Narodzenia NMP w Jodłowniku.

 

§ 2

Administratorem cmentarza jest Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania. Wykonuje on swoje zadania przy wsparciu przedstawicieli Rady Ekonomicznej.

§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie od 6:00 do 22:00.

 

§ 4

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do kontenerów w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

 

§ 5

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia;
 2. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora lub Grabarza (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych);
 3. wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem);
 4. wprowadzania zwierząt;
 5. zakłócania ciszy;
 6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;
 7. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 8. palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 9. ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;
 10. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego oraz utwardzania powierzchni w jego obrębie;
 11. samowolnego wykonywania prac budowalnych i przemieszczania nagrobków;
 12. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
 13. prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;
 14. prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;
 15. uprawiania żebractwa;
 16. dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

 

§ 6

Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie ubezpieczenie oferuje).

 

§ 7

Administrator cmentarza w Jodłowniku nie pobiera opłaty po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. Istnieje natomiast zwyczaj wpłaty ofiary na utrzymanie porządku na cmentarzu i wywóz śmieci. Ofiara ta - decyzją Rady Ekonomicznej Parafii - wynosi 50 złotych raz do roku. Istotne jest, aby przy wpłacie podać numer grobu, tzw. ID.

 

Wiążące są również przepisy wynikające z prawa kanonicznego i państwowego: