Informacje

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0151/111/2008

Wójta Gminy Istebna

z dnia  08 października 2008 

 

 

 

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Istebna

 

 

 

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, godności i poszanowania miejsca.

 

2. Obowiązek   utrzymania  czystości  i   porządku   na   grobie  i  w  jego  otoczeniu   spoczywa   na założycielu grobu lub jego dysponencie.

 

3. Cmentarze      komunalne     w     Istebnej    i   Jaworzynce   stanowią    mienie    Gminy   Istebna.

 

4. Nadzór    i   administracje    nad     cmentarzami   sprawuje    Urząd   Gminy    –    Referat    Usług  Komunalnych.

 

5. Na    terenie    cmentarza    zakazuje    się     wykonywania    prac    ziemnych ,      kamieniarskich    i  budowlanych    bez  ich  uprzedniego   zgłoszenia  w   Urzędzie Gminy . 

 

6. Administrator cmentarza nie odpowiada  za nagrobki  oraz  wszelkie  przedmioty     pozostawione na     terenie  cmentarza ,  w  tym  również    za  przedmioty   stanowiące dekorację  grobów  jak: wazony ,  wieńce  itp. 

 

7. Groby  na  cmentarzach  komunalnych  po  upływie  20  lat  od  daty  pochowania , bądź  wniesienia    ostatniej opłaty zgodnie z art.7 ust.1-6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (  Dz. U.  z  2000 r.  Nr  23,  poz. 295 z  późn. zm.  )    będą likwidowane   i   ponownie   wykorzystywane  do  chowania     zmarłych,    jeżeli     zainteresowane osoby  bądź    instytucje  nie  zgłoszą     zamiaru  przedłużenia  terminu   ich   ważności   na  okres następny i nie uiszczą stosownych opłat. 

 

8. Osoby  nie   przestrzegające   w/w   regulaminu  podlegają   sankcjom     określonym   przepisami   Kodeksu   postępowania  w sprawach  o  wykroczenia.