Informacje

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Gwizdałach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W GWIZDAŁACH

CMENTARZ JEST MIEJSCEM SPOCZYNKU ZMARŁYCH I MODLITWY ZA NICH. NALEŻY OTOCZYĆ GO SZACUNKIEM, ZACHOWAĆ CISZĘ I POWAGĘ. CMENTARZ JEST ŚWIADECTWEM WIARY I KULTURY.

ZARZĄD CMENTARZA SPRAWUJE PROBOSZCZ.

OPIEKA I DBAŁOŚĆ O STAN ESTETYCZNY WYGLĄD GROBU NALEŻY DO RODZINY ZMARŁEGO LUB OPIEKUNA.

WYMIARY GROBU OKREŚLAJĄ PRZEPISY PAŃSTWOWE.

PRAWO DO GROBU NA 20 LAT NABYWA RODZINA ZMARŁEGO PO UISZCZENIU TZW. POKŁADNEGO. UPRAWNIENIE TO MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ NA DALSZE 20 LAT, WNOSZĄC OPŁATĘ. W PRZYPADKU NIE PRZEDŁUŻENIA GRÓB STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ PARAFII.

KAŻDY WŁAŚCICIEL DZIERŻAWY GROBU JEST ZOBOWIĄZANY DO WPŁATY ROCZNEJ OPŁATY NA UTRZYMANIE IFRASTRUKTURY CMENTARZA ZGODNIE Z USTALENIM RADY PARAFIALNEJ.

NA BUDOWE NAGROBKA LUB REMONT NALEŻY UZYSKAĆ ZEZWOLENIE ZARZĄDU CMENTARZA.

Z RACJI BUDOWY NAGROBKA NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ NA UTRZYMANIE I MODERNIZACJĘ CMENTARZA.

GRÓB POWINIEN BYĆ CZYTELNIE OZNAKOWANY, POSIADAĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU INFORMACJE Z IMIENIEM I NAZWISKIEM OSOBY ZMARŁEJ.

PRACE NA CMENTARZU POWINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA SANITARNEGO, BUDOWLANEGO I BHP. WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PORZĄDEK I ESTETYKĘ TERENU ROBÓT I ZA WYRZĄDZONE PRZEZ SIBIE SZKODY. ZASTRZEGA SIĘ STOSOWANIA STAŁEGO LUB CZASOWEGO ZAKAZU PRAC NA CMENTARZU TYM, KTÓRZY NIE BĘDĄ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

BEZ ZGODY ZARZĄDCY CMENTARZA NIE WOLNO KOPAĆ, ODKRYWAĆ GROBÓW, CHOWAĆ ZMARŁYCH LUB LUDZKICH SZCZĄTKÓW.

ZABRANIA SIĘ:

  • SAMOWOLNEGO ZAJMOWANIA MIEJSC GRZEBALNYCH
  • PRZEMIESZCZANIA NAGROBKÓW
  • POZOSTAWIANIA NADMIARU ZIEMI I ODPADÓW POWYKONAWCZYCH
  • SKŁADANIA ŚMIECI I ODPADÓW W MIEJSCACH INNYCH NIŻ WYZNACZONE
  • NISZCZENIA URZĄDZEŃ CMENTARNYCH
  • SAMOWOLNEGO SADZENIA I USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
  • UMIESZCZANIA REKLAM
  • WPROWADZANIE ZWIERZĄT

ZARZĄD CMENTARZA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA CMENTARZU SPOWODOWANE PRZEZ KRADZIEŻ, ZDARZENIA LOSOWE I INNE Z WINY OSÓB TRZECICH

OSOBA UPRAWNIONA DO GROBU O FAKCIE ZDEWASTOWANIA GROBU WINNA POWIADOMIOĆ ZARZĄD CMENTARZA I POLICJĘ.

KAŻDY MA PRAWO DO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GROBU.