Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

 

§1

OZNACZENIA UŻYTE W REGULAMINIE

 

1) Administrator- Urząd Miejski w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. 

2) Dysponent grobu- osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do grobu, są nimi bliscy tych, którzy spoczywają w grobie. 

3) Organizator- podmiot gospodarczy, który otrzymał od uprawnionych członków rodziny zmarłego lub uprawnionej instytucji upoważnienie i zlecenie pochowania zwłok lub osoba fizyczna organizująca pogrzeb we własnym zakresie. 

4) Wykonawca- podmiot gospodarczy, który na zlecenie Organizatora wykonuje całość lub określone części ceremonii pogrzebowej. 

5) Pochowanie- złożenie zwłok, szczątków lub prochów w grobach lub niszach lub zatopienie w morzu.

6) Dochowanie- złożenie zwłok lub szczątków lub prochów, w grobie lub niszy, w której złożono już przynajmniej jedne zwłoki, szczątki lub prochy.

 

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku  i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarze Komunalne  w: Dziwnowie i Międzywodziu wraz z infrastrukturą szczególnej trosce osób przebywających na ich terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego Regulaminu.

2. Właścicielem i jednoczesnym Administratorem Cmentarzy Komunalnych w: Dziwnowie i Międzywodziu zwanych dalej Cmentarzami jest Gmina Dziwnów z siedzibą przy ulicy Szosowej 5 w Dziwnowie 

3. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące działalności Administratora należy kierować do Burmistrza Dziwnowa.

4. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi  i szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. 

5. Przebywanie dzieci na terenie Cmentarza dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

6. Na terenie Cmentarza: 

1) Zabrania się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 
 2. przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz spożywania alkoholu i środków odurzających,
 3. palenie wyrobów tytoniowych,
 4. ustawiania tablic informacyjnych i wieszania reklam na jego terenie i na ogrodzeniu, poza wyznaczonymi do tego celu tablicami znajdującymi się przy bramach głównych cmentarzy,
 5. wysypywania śmieci i odpadów poza pojemniki i miejsca do tego przeznaczone, 
 6. wysypywania do kontenerów gruzu i odpadów komunalnych, 
 7. wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią przeszkolone psy pełniące rolę przewodnika
 8. dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, 
 9. niszczenia zieleni,
 10. poruszania się na motocyklach, 
 11. tarasowania dróg i przejść oraz ścieżek międzyrzędowych i międzymogiłowych, 
 12. wjazdu pojazdami mechanicznymi, przy czym nie dotyczy służb komunalnych.

2) Po uzyskaniu zgody Administratora dopuszcza się:

 1. przeprowadzania zbiórki pieniędzy, 
 2. ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobkowych, 
 3. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, 
 4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej, 
 5. ustawiania elementów małej architektury w przestrzeni między mogiłami,
 6. utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu. 

7. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzach następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie Prokuratora.

8. Zgłoszenie pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w biurze Administratora. Rodzina, uprawniona instytucja lub organ zgłaszając pogrzeb określa również sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej oraz podmiot, który będzie wykonywał usługę pochówku. 

9. Kolejność zajmowania wyznaczonych miejsc do pochówków i usytuowanie grobów muszą być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów  i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

10. Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie i budowlane wykonywane na terenie Cmentarzy, wykonywane przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, wymagają wcześniejszych uzgodnień i zezwolenia Administratora.

 

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POGRZEBOWYCH

 

1. Dom pogrzebowy – kaplica, zlokalizowana na Cmentarzu: w Dziwnowie przy ulicy Mickiewicza oraz w Międzywodziu przy ulicy Spokojnej przeznaczony jest do przygotowania i przeprowadzania ceremonii pogrzebowych. 

2. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne organizujące i wykonujące ceremonię pogrzebową na terenie Cmentarzy, mogą wykonywać powierzone im usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu stosownych opłat. 

3. Organizatorzy i Wykonawcy, nie przestrzegający i nie stosujący się do postanowień Regulaminu oraz powodujący swoimi działaniami straty i szkody w mieniu Cmentarza lub  osób trzecich, ponoszą pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody i zobowiązani są do: 

a) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;

b) zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej.

 4. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych powinno odbywać się w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji, w godzinach porannych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykopanie nowego grobu dzień wcześniej. W takim przypadku wykop powinien być zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz. 

5. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

§ 4

RODZAJE GROBÓW I OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY

 

1. Na Cmentarzach miejsca pod grób udostępniane są za opłatą w celu pochowania osób zmarłych na okres 20 lat. 

2. Udostępnienie miejsca grzebalnego – rezerwacja – dla osób żyjących, możliwa jest wyłącznie za zgodą Administratora Cmentarzy. 

3. Na Cmentarzach obowiązują stawki opłat określone odrębną Uchwałą Rady Miejskiej 
w Dziwnowie z dnia 18 maja 2015 roku. Stawki opłat dostępne są w Biurze Administratora.

4. Groby muszą być urządzane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48 poz.284) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz. 405).

 5. Na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Dziwnów urządza się pochówki: 

a) w grobach ziemnych zwykłych, do pochówku w trumnie, 

b) w grobach ziemnych urnowych, 

c) w grobach murowanych, do pochówku w trumnie, 

d) w grobach murowanych urnowych, 

6. Przedłużenie okresu zachowania grobu ziemnego lub udostępnienia miejsca pod grób murowany na dalszy okres wymaga dokonania opłaty w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności. 

7. Przedłużenie okresu zachowania grobu ziemnego i murowanego pojedynczego, a także przedłużenia okresu udostępnienia miejsca pod grób murowany rodzinny winno być dokonane w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty lub umowy. 

8. Opłaty za przedłużenie okresu zachowania grobu lub przedłużenia zarezerwowanego miejsca pod grób nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5

ZASADY LIKWIDACJI GROBÓW

 

 1. Grób może zostać zlikwidowany i użyty do ponownego chowania zmarłych w przypadku nie uiszczenia opłaty za zachowanie grobu ziemnego pojedynczego na kolejne lata (po upływie okresu 20 lat od pierwszego pochówku). 

2. Administrator winien umieścić na grobie tabliczkę/naklejkę z informacją „ Grób do likwidacji” na okres trzech miesięcy. 

3. Czynności o planowanej likwidacji grobów będą dodatkowo umieszczane na tablicy ogłoszeń przy cmentarzu oraz na stronie internetowej Administratora. 

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół. 

5. Miejsce odzyskane w skutek likwidacji grobu będzie przeznaczone do ponownego wykorzystania. 

6. Usunięcie przez osobę nieupoważnioną tabliczki/naklejki z grobu przeznaczonego do likwidacji nie stanowi przesłanki do wstrzymania likwidacji. 

7. Do czasu ponownego użycia grobu przeznaczonego do likwidacji istnieje możliwość przywrócenia prawa do grobu po uiszczeniu stosownych opłat.

 

§ 6

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW

 

1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic grobu wynoszących 2 m x 1 m - oraz grobów rodzinnych (podwójny) wynoszących 2 m x 2,2 m. 

2. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane wykonywane na terenie Cmentarzy, przeprowadzane przez Organizatora lub Wykonawcę, wymagają wcześniejszego zgłoszenia u Administratora, uzyskania odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie prac 
i uiszczenia obowiązującej opłaty. W przypadku wykonywania prac jednocześnie na kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każde z nich.

 3. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być prowadzone w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:30 . Istnieje możliwość przeprowadzenia w/w prac w innym terminie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. Przystępując do pracy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć właściwą organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać ustaleń zawartych w zgłoszeniu robót przyjętym przez Administratora.

 4. Wykonawca prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych ponosi wszelką odpowiedzialność - także materialną - za wszystkie wyrządzone szkody w mieniu Cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie istniejących grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.

 

§ 7

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW

 

1. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Administratora. 

2. W razie nie usunięcia przez dysponenta elementów grobu w wyznaczonym terminie elementy te zostaną usunięte i zniszczone przez Administratora. Z czynności, o których mowa Administrator sporządza protokół zniszczenia. 

 

§ 8

EKSHUMACJA ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH

 

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783.). 

2. Miejsce po ekshumacji zwłok z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji Administratora. 

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Administrator ma prawo występować do odpowiednich organów o wszczęcie postępowań karnych lub administracyjnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Gminy Dziwnów. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma:

a) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912.), 

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz. 405), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284), 

d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobu (Dz. U. Nr 90 poz. 1013 z późn. zm.).