Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

(uchwała Rady Miejskiej w Dobczycach nr XLII/358/2022 z 28 lutego 2022)

 

§ 1.

 1. Cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Dobczyce są:
  • cmentarz w Dobczycach przy ul. Kazimierza Wielkiego;
  • cmentarz w Dobczycach przy ul. Garncarskiej.
 2. Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych należy do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce (zwanego dalej: „administratorem”). Burmistrz może administrować cmentarzami samodzielnie albo powierzyć administrowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Do zakresu działań administratora należy w szczególności:
  • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, to jest: wywóz śmieci, utrzymanie porządku w alejach między kwaterami, utrzymanie terenów zielonych,
  • zapewnienie ciągłego dopływu wody do punktu czerpalnego na cmentarzu (z wyjątkiem okresu zimowego),
  • bieżące utrzymanie kaplicy cmentarnej przy ulicy Garncarskiej,
  • bieżące utrzymanie szaletów mieszczących się na terenie cmentarza,
  • bieżąca naprawa ogrodzeń i innych urządzeń cmentarnych,
  • prawidłowe chowanie zmarłych,
  • wydawanie zezwoleń na ustawianie pomników, nagrobków i budowę grobowców na cmentarzu.
 4. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych celem pochowania zwłok, jak również innych związanych z działalnością cmentarzy, odbywa się w biurze administratora (Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 26) w dniach i godzinach urzędowania.

§ 2.

 1. Cmentarze komunalne otwarte są codziennie w godzinach od 700 do 2000, a w dniach 1 i 2 listopada — całą dobę.
 2. Na terenie cmentarzy komunalnych należy zachować się zgodnie z powagą miejsca.
 3. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej i psa asystującego osoby niepełnosprawnej.
 4. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się dokonywania następujących czynności bez zgłoszenia i zgody administratora:
  • ustawiania ławek, ogrodzeń i tym podobnych,
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
  • wjazdu pojazdów, poza pojazdami do przewozu zwłok,
  • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
  • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i brukarskich.

§ 3.

 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się następujące rodzaje grobów:
  1. ziemne:
   1. pojedyncze,
   2. podwójne (rodzinne),
  2. murowane:
   1. pojedyncze,
   2. podwójne (rodzinne),
  3. nisze urnowe (w kolumbariach).
 2. Administrator wskazuje miejsce pochówku na cmentarzach komunalnych według bieżącej kolejności, na kwaterach aktualnie użytkowanych, i dokonuje rezerwacji miejsc na wniosek osób zainteresowanych (jedno miejsce obok pochowanego członka rodziny).
 3. Administrator w zezwoleniu na pochowanie wskazuje usytuowanie grobu.
 4. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Kazimierza Wielkiego pochówki mogą odbywać się wyłącznie do grobów już istniejących, miejsc zarezerwowanych lub odzyskanych po grobach zlikwidowanych, co do których nie wniesiono zastrzeżeń.

§ 4.

 1. Na cmentarzach komunalnych dopuszcza się możliwość zmiany nagrobka, a także — na wniosek osoby zainteresowanej — możliwość przebudowy grobu ziemnego na grób murowany, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie zabytków i pozwalają na to warunki terenowe.
 2. Elementy nagrobka powstające w drodze przebudowy powinny być dostosowane do istniejącego na cmentarzu otoczenia: historycznej kompozycji urbanistycznej, skali gabarytów, podziałów architektonicznych, wzajemnych proporcji.

§ 5.

 1. Wszelkie prace budowlane, renowacyjne i brukarskie wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych przez osoby fizyczne i inne podmioty wymagają wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zezwolenia administratora.
 2. Administrator wydaje każdorazowo zezwolenie na prace na jeden ściśle określony grób. W przypadku prac przy kilku grobach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy grób. Zezwolenie na wykonywanie prac zachowuje ważność przez 30 dni kalendarzowych od daty wydania.
 3. Roboty na terenie cmentarza mogą być wykonywane tylko przez dysponentów miejsc pochówku, którzy dopełnią wymaganych regulaminem formalności; dysponenci mogą wykonywać roboty we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom.
 4. W celu uzyskania zezwolenia administratora na wykonanie prac należy przedłożyć:
  • pisemny wniosek dysponenta grobu zlecającego prace, wskazujący termin i zakres robót oraz ich wykonawcę,
  • zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli jest ona wymagana odrębnymi przepisami,
  • dowód dokonania stosownej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
 5. Prace kamieniarskie mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do 1800 z wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy o dniach wolnych od pracy i 2 listopada. Prace te powinny być wykonywane w sposób niezakłócający funkcjonowania cmentarza.
 6. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca pochówku, którego dotyczy zezwolenie na wykonanie prac.
 7. Administrator może monitorować i kontrolować prace w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności ich wykonywania z regulaminem i zezwoleniem na wykonanie prac.
 8. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia administratorowi w celu odbioru, którego dokonuje się w obecności wykonawcy robót najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
 9. Wykonawca prac związanych z budową grobów murowanych oraz budową nagrobków po ich zakończeniu zobowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć teren i wywieźć gruz, ziemię oraz inne pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych.
 10. Zabrania się pozostawiania gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych na terenie cmentarza i w jego bezpośredniej okolicy, jak również wyrzucania ich do pojemników na śmieci.

§ 6.

 1. Prawo do miejsca pochówku (rezerwacja) i do nienaruszalności istnienia grobu powstaje po uiszczeniu stosownej opłaty.
 2. Opłata prolongacyjna za udostępnienie miejsca pod wykonanie pochówku powinna być dokonana najpóźniej w ostatnim roku kalendarzowym, w którym upływa okres bieżącej opłaty. Dla terminów upływających w miesiącach październik, listopad i grudzień tego roku obowiązek dokonania wpłaty może być przesunięty do marca kolejnego roku kalendarzowego. Opłaty dokonuje się bez wezwania administratora cmentarza.
 3. Administrator corocznie dokonuje przeglądu grobów ziemnych starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono zastrzeżeń ani nie uiszczono ponownej opłaty w celu kwalifikacji do ponownego chowania zmarłych.
 4. Przeznaczenie grobu do ponownego chowania zmarłych musi być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w okresie od lipca do grudnia, co najmniej sześć miesięcy przed terminem likwidacji.
 5. Po przeznaczeniu grobu do ponownego chowania zmarłych dotychczasowy dysponent miejsca pochówku zobowiązany jest do usunięcia nagrobka. W przypadku nieusunięcia przez dysponenta nagrobka administrator wykona prace we własnym zakresie.
 6. Groby ziemne po ekshumacji przechodzą do dyspozycji administratora i mogą być przydzielone do pochówku innej osoby.

CENNIK OPŁAT NETTO ZA USŁUGI CMENTARNE NA CMENTARZACH

(uchwała Rady Miejskiej w Dobczycach nr XLII/359/2022 z 28 lutego 2022)

LP     Usługa Cena PLN
1.     Opłata za miejsce, prolongowanie użytkowania miejsca na kolejny okres (także przy przeniesieniu uprawnień do dysponowania grobem)  
  A.   pod grób ziemny, na 20 lat  
    a. pojedynczy (2,2 × 1,1 m) 550
    b. podwójny (2,2 × 1,6 m) 650
  B.   pod grób murowany (piwnicę), na 50 lat  
    a. pojedynczy (2,45 × 1,2 m) 1300
    b. podwójny (2,45 × 2,0 m) 2000
  C.   w kolumbarium (nisza urnowa)  
    a. na 30 lat 4000
    b. na 50 lat 6000
    c. na 99 lat 8000
2.     Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego do pochówku/ekshumacji wraz z usypaniem mogiły  
  A.   dziecka do lat 12  
    a. do głębokości 1,7 m 350
    b. powyżej głębokości 1,7 m 500
  B.   dorosłego i dziecka po ukończeniu 12 lat  
    a. do głębokości 1,7 m 550
    b. powyżej głębokości 1,7 m 700
  C.   urny z prochami  
    a. do głębokości 1,7 m 275
    b. powyżej głębokości 1,7 m 350
3.     Otwarcie i zamknięcie płyty grobu murowanego (piwnicy) do pochówku/ekshumacji 400
4.     Otwarcie i zamknięcie płyty niszy urnowej do pochówku/ekshumacji 100
5.     Uporządkowanie grobu po pogrzebie 50
6.     Inne opłaty  
  A.   Udostępnienie kaplicy cmentarnej do odprawienia ceremonii pogrzebowej 200
  B.   Zezwolenie na wykonywanie prac przy grobie (ważne 30 dni od daty wystawienia) — związane z czynnościami kancelaryjnymi i terenowymi administratora cmentarza w ramach monitorowania i kontroli prac budowlanych, renowacyjnych lub brukarskich. 250
  C.   Wykonanie prac przy grobie bez zezwolenia lub uzgodnienia z administratorem cmentarza — związane z czynnościami kancelaryjnymi i terenowymi administratora cmentarza zmierzającymi do poszukiwania wykonawcy, z korespondencją z wykonawcą i dysponentem, monitorowaniem i kontrolą prac budowlanych, renowacyjnych i brukarskich, czynnościami administratora cmentarza zmierzającymi do przywrócenia stanu poprzedniego lub zgodnego z prawem. 400
  D.   Udostępnienie gruntu sąsiadującego z grobem pod urządzenie rabatki, ustawienie ławki itp., za każdy rozpoczęty 1 m2 i każdy rozpoczęty rok 50