Informacje

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018 BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

 

z dnia 10 stycznia  2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Czerwieńsk.

 

 

Na podstawie art. 7  ust. 1 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 912  z późn. zm)

 

§ 1. Wprowadza się, „Regulamin cmentarzy komunalnych Gminy Czerwieńsk, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

 

§ 2. Wykonanie regulaminu powierza się,  Referatowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz sołtysom wsi Nietków, Leśniów  Wielki, Nietkowice i Będów.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2018 roku.

 

 

                                                                                             Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Czerwieńska

nr 0050.6.2018 z dnia 10.01.2018 r.

 

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIEŃSK

 

§ 1.

 

1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Czerwieńsk są położone w miejscowościach  Czerwieńsk, Nietków, Leśniów Wielki, Będów, Nietkowice.

 

2. Właścicielem cmentarzy komunalnych jest Gmina  Czerwieńsk.

 

§ 2.

 

1. Administratorem cmentarza jest Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 66-016 Czerwieńsk.

 

§ 3.

 

1. Wszystkie osoby i podmioty korzystające z cmentarzy komunalnych zobowiązane są do uiszczania opłaty według obowiązującego cennika opłat cmentarnych ustalonych zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska zwanego dalej cennikiem.

 

2. Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy jest dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku u sołtysów  oraz na stronie internetowej Administratora www.czerwiensk.pl.

 

3. Prawo do miejsca pochówku powstaje po wcześniejszym wniesieniu opłaty.

 

4. Wszelkie opłaty za korzystanie z cmentarza pobierane są przez Administratora oraz sołtysów .

 

§ 4.

 

1. Cmentarze komunalne w Gminie Czerwieńsk otwarte są codzienne.

 

§ 5.

 

1. Podstawą do pochowania zwłok na cmentarzu jest karta zgonu, którą dostarcza Administratorowi organizator pogrzebu.

 

§ 6.

 

1. Administrator zobowiązany jest do:

 

 1. Wskazania miejsca pochówku na cmentarzu, według bieżącej kolejności, na kwaterach aktualnie użytkowanych.
 2. Dokonywania na wniosek osób zainteresowanych rezerwacji miejsc na cmentarzu i prowadzenia właściwej w tej sprawie dokumentacji.

 

§ 7.

 

1. Administrator jest ponadto odpowiedzialny za:

 

 1. Bieżące utrzymanie cmentarza, tj.: wywóz śmieci, utrzymanie porządku w alejach, utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłego dopływu wody do punktów czerpalnych na cmentarzu (za wyjątkiem okresu zimowego).
 2. Bieżące utrzymanie kaplic cmentarnych.
 3. Bieżące naprawy ogrodzeń i innych urządzeń cmentarnych.
 4. Prawidłowe chowanie zmarłych.
 5. Prowadzenie ksiąg cmentarnych.
 6. Wydawanie zezwoleń na ustawianie pomników, nagrobków i budowę grobowców na cmentarzu.
 7. Wydawanie zezwoleń na ustawianie tablic reklamowych firm oferujących usługi pogrzebowe.

 

§ 8.

 

1. Na cmentarzach komunalnych w Gminie Czerwieńsk urządza się pogrzeby wyznaniowe i świeckie.

 

2. Pochówki dokonywane są w grobach:

 

 1. Groby ziemne.
 2. Groby rodzinne.
 3. Groby murowane.
 4. Groby urnowe.

 

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.).

 

§ 9.

 

1. Prawo do miejsca cmentarnego (lub jego rezerwacji) i do nienaruszalności istnienia grobu powstaje po uiszczeniu stosownej opłaty.

 

2. Opłatę uiszcza się na okres 20 lat.

 

3. W przypadku nie wniesienia opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) a miejsce pozostaje do dyspozycji Administratora.

 

4. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

 

5. Administrator może dokonać ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich po upływie 20 lat w przypadku nieprzedłużenia opłaty za wykup miejsca i przenieść je w miejsce do tego wyznaczone na terenie cmentarza.

 

6. O zakwalifikowaniu grobu do likwidacji oraz o zamierzonej ekshumacji, o której mowa w ust. 5, Administrator zawiadamia w formie pisemnej informacji umieszczonej na grobie przez okres 1 roku.

 

7. Gdy przed upływem 20 lat od momentu uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich przez posiadacza, dysponenta grobu lub osoby przez nie upoważnione, miejsce po zlikwidowanym grobie pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarza, bez zwrotu w/w opłaty.

 

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.

 

9. W grobie ziemnym przed upływem 20 lat możliwe jest pochowanie urny z prochami.

 

§ 10.

 

1. Zgoda Administratora na pochowanie zwłok w istniejącym grobie następuje po ustaleniu, że osoba uprawniona do pochowania ma prawo do wskazanego przez nią grobu, minęło 20 lat od daty ostatniego pochówku, brak jest przeszkód formalnych (wolnego miejsca, zakazu ponownego pochowania w grobie) technicznych do użycia tego grobu oraz uiszczona została opłata cmentarna.

 

2. O pochowaniu w grobie mającym charakter grobu rodzinnego (głębinowy, grobowiec) decyduje osoba, która uiściła opłatę za korzystanie z miejsca na cmentarzu.

 

3. Wszelkie spory, na wniosek zainteresowanych, rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla położenia cmentarza.

 

§ 11.

 

1. Do ponownego pochowania nie mogą być użyte groby mające wartość pamiątek historycznych lub wartość artystyczną.

 

§ 12.

 

1. Osoby i podmioty organizujące ceremonię pogrzebową i prowadzące prace cmentarne muszą je realizować zgodnie z przepisami wymienionymi w § 19.

 

2. Administrator ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego świadczenie usług pogrzebowych oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

 

§ 13.

 

1. Wykopanie grobu wykonane przez zakłady pogrzebowe musi być uzgodnione z Administratorem, który wskazuje miejsce pochówku.

 

2. Wykonawca wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązany jest do pozostawienia miejsca i jego okolicy w należytym stanie.

 

3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami.

 

§ 14.

 

1. Utrzymanie grobów oraz powierzchni pozostającej w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także utrzymanie i oznakowanie zarezerwowanych pól grzebalnych w należytym porządku, należy odpowiednio do osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub osoby, która dokonała rezerwacji miejsca.

 

2. Wszystkie miejsca zarezerwowane muszą być oznaczone tabliczką z napisem „Rezerwacja” lub „R”.

 

3. Groby w tym murowane oraz miejsca zarezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.

 

§ 15.

 

1. Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane związane z budową, remontem, naprawą lub zmianą pomnika ,nagrobka a także remont nawierzchni wokół nagrobka mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza, dysponenta lub upoważnionego przez niego podmiotu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy, po uiszczeniu stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

2. Zezwolenie na prace kamieniarskie wydaje Administrator każdorazowo na jeden ściśle określony grób.

 

3. W przypadku prac przy kilku grobach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

 

4. Zezwolenia na prace kamieniarskie wydaje się wyłącznie na te pola grzebalne, za które wniesiona została opłata.

 

5. Podmioty wykonujące prace budowlane mogą wjeżdżać i świadczyć usługi na terenie cmentarzy w dni robocze i soboty.

 

6. Wykonanie prac budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

 

7. Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pozostałych po robotach budowlanych z terenu cmentarzy, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód.

 

8. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg, przejść pojazdami, pomnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawienie nieuporządkowanego miejsca.

 

§ 16.

 

1. Na teren cmentarzy obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów poza pojazdami do przewozu zwłok, pojazdami Administratora oraz innymi, które otrzymały jednorazową zgodę Administratora.

 

2. Administrator ma prawo do kontrolowania:

 1. Wwożonego i wywożonego materiału;
 2. Podmiotów świadczących usługi pogrzebowe na terenie cmentarzy.

 

§ 17.

 

1. Gmina Czerwieńsk i Administrator cmentarzy nie odpowiadają za szkody powstałe na grobach lub w ich sąsiedztwie w wyniku klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu, za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz inne szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania Administratora.

 

2. Ubezpieczenie pomnika, nagrobku czy grobowca od kradzieży, dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne (w tym między innymi przez zniszczenia powstałe na skutek złamania gałęzi drzew lub powalenia drzewa na miejsce pochówku), należy do osoby, która posiada prawo do miejsca grzebalnego na cmentarzu.

 

§ 18.

 

1. Na terenie cmentarzy zakazuje się, bez uzyskania pisemnej zgody Administratora:

 

 1. Dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów,
 2. Stawiania pomników, nagrobków,
 3. Wjazdu wszelkich pojazdów,
 4. Umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza, na ogrodzeniu i terenie do niego przyległym,
 5. Usuwania drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew i krzewów poza obrysem grobu,
 6. Prowadzenia działalności handlowej,
 7. Wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych,
 8. Stawiania ławek i różnego rodzaju ogrodzeń (łańcuchy, metaloplastyka itp.).

 

2. Podczas poruszania się pojazdami po terenie cmentarzy, wykonywania usług lub robót, a także podczas korzystania z urządzeń i obiektów cmentarzy należy :

 

 1.  nie zakłócać powagi miejsca;
 2. nie zakłócać i nie utrudniać ceremonii oraz obrzędów religijnych odbywających się na terenie cmentarzy;
 3. nie narażać na bezpieczeństwo osób i mienia;
 4. nie zastawiać wjazdów , bram, furtek  oraz dróg przejścia i otoczenia grobów.

 

§ 19.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają następujące akty prawne:

 

 1. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 912),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r., Nr 48, poz. 284 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001r., Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2001 roku z sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011r., Nr 75, poz. 405 z późn. zm.),
 6. Zarządzenie Burmistrza Czerwieńska  Nr 0050.5.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.  w sprawie opłat cmentarnych .