Informacje

  

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ wzwiązku z art.8 ust.3 art.23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz.318/ stanowi się, co następuje:

 

§1
 

Cmentarzem administruje firma ETERI Sp. z o.o., Zarządcą jest Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie.

 

§2

 

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

§3

 

Na cmentarzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r./Dz. U. nr 48 poz. 284/ urządza się:

 1. groby ziemne – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;
 2. groby murowane – dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;
 3. groby rodzinne /grobowce/ - grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.

 

§4

 

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

 1. za miejsce grzebalne
 2. za postawienie nowego pomnika
 3. za zarezerwowanie miejsca na grób

 

§5

 

 1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat.
 2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
 4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
 5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekraczać 1-go roku.
 6. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co Jest zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami (art.7 ust2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
 8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół. 

 

§6

 

 1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym dopochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie.
 3. Dysponentem nowo wybudowanego grobu rodzinnego (grobowca), przeznaczonegodo pochowania więcej niż jednej osoby, Jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

 

§7

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 2. a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 3. b. na zarządzenie prokuratora lub sądu
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez MinistraZdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu),
 5. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 

§8

 

Miejsca rezerwowe, przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

 

§9

 

Pochówku może dokonywać tylko ta osoba lub firma, która uzyskała zgodę zarządcycmentarza.

 

§ 10

 

Załatwianie spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na cmentarzu odbywa się w biurze parafialnym.

 

§ 11

 

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu.

 

§ 12

 

 1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu mogą byćprowadzone tylko w dni powszednie.
 2. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przezKs. Proboszcza. Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika (w 2egzemplarzach), z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie nanim umieszczony.
 3. Prace prowadzone bez zezwolenia uważa się za nielegalne.
 4. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia naterenie cmentarza lub przy cmentarzu

 

§ 13

 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zabrania się:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

 • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

 • wprowadzania zwierząt;

 • samowolnego usuwania krzewów bądź drzew;

 • palenia papierosów.

 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia w biurze parafialnym i uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza, dokonywania następujących czynności:

 • prackamieniarskichibudowlanych;

 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;

 • prowadzenie jakichkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej;

 • ustawiania ławek i ogrodzeń;

 • samowolnego sadzenia drzew i krzewów;
 • przenoszenia, niszczenia lub zbierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków, kwiatów, sprzętu do pielęgnacjicmentarza itp.).

 

§ 14

 

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia, wynikające z przepisów regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

 

§ 15


Skargi i wnioski można kierować do zarządcy cmentarza.

 

§ 16

 

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisyUstawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz 295 z późn. zm.).

 

§ 17

 

Regulamin jest udostępniony w parafialnej gablocie ogłoszeniowej i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w biurze parafialnym.

 

§ 18

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządca cmentarza Parafii św. Jana Chrzciciela

Ks.Proboszcz Witold Sadłowski