Informacje

 

Regulamin Cmentarza Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzustowie

 


 

1. Zarządca cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzustowie.

 

2. Należy uzyskać zgodę zarządcy na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 

- pogrzeb,

- ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

- budowę nowego grobu (wymiary wcześniej uzgodnić z zarządcą),

- budowę lub remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być usunięte.

 

3. Wymiary grobów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

 

4. Z racji dzierżawy za grób i prowadzenie prac kamieniarskich pobiera się opłaty administracyjne ustalone przez zarządcę cmentarza.

 

5. Opłaty pobierane są przez zarządcę cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu i przed przystąpieniem do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.

 

6. Zabrania się :

 

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,

- wprowadzania zwierząt,

- zanieczyszczania cmentarza,

- samowolnego usuwania drzew i krzewów,

- wykonywania czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

7 Śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 

8. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 

9. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

 

10. Klucz do bramy cmentarnych znajduje się u zarządcy cmentarza.

 

11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących prace na cmentarzu.

 

12. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i  aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

13. Nadzór mad funkcjonowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu cmentarza parafialnego w Brzustowie sprawuje zarządcę cmentarza.

 

14. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

BRZUSTÓW DN. 01.12.2021

                                                                                                                                                                                            Proboszcz Parafii p.w. Matki

                                                                                                                                                                                    Bożej Częstochowskiej w Brzustowie