Informacje

 

UCHWAŁA NR 63/XI/11
RADY GMINY NOWA RUDA

 

z dnia 16 maja 2011 r.

 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Nowa Ruda


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala:


REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY NOWA RUDA
 

Rozdział 1.
 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)
2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284)
3. miejscu grzebalnym – należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu
4. miejscu rezerwowym – należy przez to rozumieć miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty
5. założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza uiściła opłatę za miejsce grzebalne
6. dysponent grobu – założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym grobie, w kolejności w wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy.

 

§ 2. 

Na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Nowa Ruda urządza się:
1. groby ziemne – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią o wymiarach określonych w rozporządzeniu;
2. groby murowane – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę o wymiarach określonych w rozporządzeniu;
3. groby rodzinne – należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składnia dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn o wymiarach określonych w rozporządzeniu.

 

§ 3. 

 

1. W przypadku śmierci dysponenta, prawo do jego dysponowania przechodzi na małżonka, zstępnych, wstępnych, krewnych bocznych oraz powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia, chyba że osoba, której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze przedstawi prawomocne orzeczenie Sądu wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania miejscem grzebalnym.

2. Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Miejsca rezerwowe, na których urządzono groby murowane lub postawione zostały nagrobki lub pomniki mogą być zbyte przez dysponenta na rzecz osoby trzeciej. Czynność taka podlega
zgłoszenia administratorowi cmentarza w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. Nabywca uzyskuje prawo do miejsca grzebalnego na okres, jaki pozostał do upływu terminu jego wykupu.

 

§ 4. 

 

1. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Gminy Nowa Ruda we wsiach Bożków i Jugów z wyposażeniem stanowią własność Gminy Nowa Ruda.

2. W imieniu Gminy Nowa Ruda cmentarzami komunalnymi administruje zewnętrzny podmiot.

3. Przebywanie na terenie cmentarzy może odbywać się:

a) w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 7.00 do 18.00,

b) w okresie od 1 kwietnia do 29 października w godz. 6.00 do 21.00,

c) w okresie od 30 października do 2 listopada od godz. 7.00 do momentu opuszczenia cmentarza przez wszystkie osoby odwiedzające groby.

4. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dniach od poniedziałku do soboty.

5. Roboty budowlane na cmentarzach mogą być prowadzone codziennie, za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych:

a) w okresie od 1 kwietnia do 29 października w godz. 7.00 do 18.00,

b) w okresie od 30 października do 31 marca w godz. 7.00 do 15.

6. Administrator cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych oraz zlecenia na organizację
pogrzebu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie cmentarza na skutek kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

8. Dane administratora (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania, godziny pełnienia dyżurów) oraz regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych winny być umieszczone w widocznym miejscu na terenie każdego cmentarza.

9. Skargi na administratora można kierować do Wójta Gminy Nowa Ruda.

10. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy sprawuje Wójt Gminy Nowa Ruda.

 

Rozdział 2.

 

Ogólne zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

 

§ 5. 

 

1. Osoby, które przebywają na terenie cmentarzy winny zachować ciszę, porządek i powagę miejsca.

2. Na teren cmentarzy dozwolony jest wjazd wyłącznie pojazdów zakładów świadczących usługi pogrzebowe i kamieniarskie za wiedzą i zgodą administratora.

3. Zieleń na cmentarzach (drzewa, krzewy, trawniki) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody administratora. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa o odszkodowania.

4. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

5. Niszczenie obiektów i urządzeń cmentarnych jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

 

Rozdział 3.

 

Szczegółowe zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

 

§ 6. 

 

1. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego m. in. miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi
i ciągi piesze lub pieszo – jezdne, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody.

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, z wyjątkiem starych
części cmentarza.

3. W starych częściach cmentarzy administrator wydając zezwolenie na przebudowę nagrobków i grobów murowanych oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym
grobie, dąży do optymalnego usytuowania grobu nie powodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów.

 

§ 7. 

 

1. Roboty budowlane na cmentarzu, w szczególności budowa grobu murowanego, ustawienie nagrobka, remont nagrobka, wykonanie wylewki wokół grobu, mogą być prowadzone
wyłącznie po uprzednim przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy przez administratora oraz wniesieniu należnych opłat wynikających z odrębnej uchwały rady gminy.

2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót następuje w formie pisemnego zezwolenia administratora cmentarza, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko wykonawcy robót lub nazwę firmy;

b) adres wykonawcy;

c) lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej;

d) rodzaj prowadzonych robót;

e) wymiary wytyczonego miejsca;

f) ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów nagrobków przeznaczonych do przewozu lub wywozu;

g) sposób zabezpieczenia grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót;

h) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na cmentarzu zasad prowadzenia robót, w szczególności do wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Administrator cmentarza dokonuje odbioru robót i sporządza protokół odbioru.

4. Administrator cmentarza może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy robót, który uprzednio wykonał prace niezgodnie z warunkami zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez zarządcę cmentarza.

 

§ 8. 

 

1. Na cmentarzach komunalnych pobierane są przez administratora opłaty cmentarne ustalone przez radę gminy w drodze uchwały. Opłaty cmentarne stanowią dochód gminy.

2. Opłaty za miejsca pod grób ziemny, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie
należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

3. W przypadku nie dokonania opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji. Likwidacja grobu będzie przeprowadzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją grobu.

4. W przypadku nie przedłożenia opłaty na następne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty, a miejsce pozostaje do dyspozycji administratora.

5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób pozostaje do dyspozycji administratora cmentarzy. Dotychczasowemu dysponentowi grobu, na jego wniosek, zostanie zwrócona część wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu niewykorzystanego.

7. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na dysponencie grobu.

 

§ 9. 

 

1. Przyjmowanie, wydawanie i przygotowanie zwłok do pochówku nie może odbywać się w trakcie ceremonii pogrzebowych i nie może zakłócać ich przebiegu.

2. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe skoordynowanie ceremonii pogrzebowych i przyjmowania zwłok.

3. Osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 1 są zobowiązane podporządkować się do zaleceń administratora cmentarza oraz pozostawienia wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.

4. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową zobowiązany jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym.

 

§ 10. 

 

Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się w szczególności:

1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

2. palenia ognisk;

3. niszczenia zieleni;

4. niszczenia obiektów i urządzeń cmentarnych i nagrobków;

5. wjazdu pojazdów mechanicznych, prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych oraz ustawiania ławek, płotów oraz innych urządzeń utrudniających komunikację i ruch pieszy, bez zgody administratora;

6. handlu, wieszania reklam, kwestowania bez zgody administratora;

7. żebractwa;

8. pozostawiania lub wyrzucania do pojemników elementów zdemontowanych z pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych i ziemi, wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych;

9. składowania odpadów poza urządzeniami przeznaczonymi do tego celu;

10. sadzenia drzew i krzewów bez zgody administratora;

11. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;

12. przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu, za wyjątkiem kultywowanych przez grupy religijne i etniczne tradycyjnych obrzędów i zwyczajów, pod warunkiem iż nie łamią one ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego;

13. palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających;

14. jazdy pojazdami jednośladowymi.

 

Przepisy Końcowe

 

§ 11. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 oraz uchwały nr 96/XIII/07 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda.

 

§ 12. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

 

§ 13. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Bogdan Tarapacki

 

Uzasadnienie

 

Na terenie Gminy Nowa Ruda zlokalizowane są dwie gminne nekropolie: cmentarz komunalny w Bożkowie i cmentarz komunalny w Jugowie. Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu cmentarzy gminnych. Stosowanie do dyspozycji art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 powołanej ustawy radzie gminy przysługuje kompetencja do ustalania prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Przyjęcie regulaminu pozwoli na uregulowanie spraw związanych z prowadzeniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 62/XI/11

 

RADY GMINY NOWA RUDA

 

z dnia 16 maja 2011 r.

 

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się opłaty cmentarne netto na cmentarzach komunalnych położonych we wsiach Bożków i Jugów:

1. za miejsce pod grób ziemny (duży) – 220 zł

2. za miejsce pod grób ziemny dziecinny (do 120 cm) – 130 zł

3. za miejsce pod grób rodzinny, w którym składane są trumny jedna na  drugą – 330 zł

4. za miejsce pod grób rodzinny, w którym trumny składane są obok siebie

na jednym poziomie pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn – ilość trumien x 220zł

5. za rezerwację miejsca – 220 zł

6. za przedłużenie miejsca na następne 20 lat:

a) dla grobu ziemnego (dużego) – 220 zł

b) dla grobu dziecinnego (do 120cm) – 130 zł

7. za zezwolenie na postawienie pomnika na istniejącej mogile – 50 zł

8. za zgodę na wjazd pojazdu na teren cmentarza – 50 zł

9. za eksploatację cmentarza (naliczana przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie pochówków na cmentarzach komunalnych) – 500zł

§ 2. Opłaty cmentarne stanowią dochód Gminy Nowa Ruda.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej treści na tablicach ogłoszeń urzędu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                               Bogdan Tarapacki

 

Uzasadnienie

Na terenie Gminy Nowa Ruda zlokalizowane są dwie gminne nekropolie: cmentarz komunalny we wsiach Bożków i cmentarz komunalny we wsi Jugów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu cmentarzy gminnych. Opłaty cmentarne stanowią dochód publiczny gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej ustalanie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w tym ustalenia opłaty cmentarnej należą do kompetencji Rady Gminy. W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.