Informacje

 

Regulamin Cmentarzy Parafialnych

w Archidiecezji Warmińskiej

 

Cmentarz Parafialny Archidiecezji Warmińskiej przy Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty,(zwanej dalej: parafią) przy ul. Świętego Jana, 10-687 Bartąg jest cmentarzem rzymskokatolickim (zwanym dalej: cmentarzem) działającym w oparciu o przepisy: prawa kanonicznego; ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm); Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Umożliwiając oddanie czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego Regulaminu Cmentarza (zwanego dalej: regulaminem).

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1.         Cmentarz jest miejscem uświęconym, przeznaczonym do grzebania zmarłych. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.

 

2.         Cmentarz pełni funkcję cmentarza wyznaniowego i stanowi własność parafii lub Archidiecezji Warmińskiej.

 

3.         Administrowaniem cmentarza zajmuje się zarząd cmentarza, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy
i chowania zmarłych.

 

4.         Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

5.         Do zadań administracyjnych zarządu cmentarza należy w szczególności:

a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielenie miejsca do urządzenia grobu;

b) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych;

c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza;

d) prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2001 r., nr 90, poz. 1013 z późn. zm);

e) utrzymywanie w porządku oraz właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych
i wewnętrznych na terenie cmentarza, dostępu do grobów, urządzeń sanitarnych oraz wodno-kanalizacyjnych, zbieranie i wywóz nieczystości i śmieci;

 

f) konserwacja budynków znajdujących się na terenie cmentarza;

g) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowane i ziemne zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego terenu.

 

 

§2

 

1.         Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbaria.

 

2.         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok
i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

3.         Przez usługi pogrzebowe rozumie się transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok do dnia pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.

 

4.         Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

 

5.         Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

 

Rozdział II

Zarząd Cmentarza

 

§3

 

1.         Zarząd cmentarzem parafialnym sprawowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartągu , w imieniu której działa proboszcz parafii (zwany dalej: proboszczem), który jest upoważniony przez prawo kościelne i państwowe do wszelkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z funkcjonowaniem cmentarza a w szczególności do:

 

 

a) Zawierania umów o udostępnieniu miejsc grzebalnych i dysponowaniu grobem.

b) Potwierdzanie, kto jest aktualnie wpisany jako „Dysponent prawa do grobu" (zwany dalej: dysponentem grobu) czy „opiekun grobu" w ewidencji grobów i ewidencji dysponentów grobów, o ile osoby te zostały ustanowione.

c) Wydawania pisemnej zgody na ekshumację zwłok i inne czynności po przedstawieniu koniecznych zezwoleń innych władz.

d) Wydawania pisemnej zgody na prowadzenie robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich (budowy, przebudowy, remonty grobów oraz nagrobków, wykładanie kostką lub innymi materiałami otoczenia i przejść pomiędzy grobami), sadzenia lub usuwania drzew i krzewów, ustawiania przedmiotów i urządzeń trwale związanych
z gruntem (np. ławek).

e) Dokonywanie odpowiednich czynności w celu przywracania stanu poprzedniego,
w razie stwierdzenia samowolnych zmian w zakresie określonym w pkt. d oraz zmian naruszających sakralny charakter i powagę cmentarza. Przywracanie stanu poprzedniego powinno być dokonane po próbie skontaktowania się z Dysponentem grobu.

f) Ustalania (po konsultacji z Radą Parafialną i Ekonomiczną) i pobierania opłat cmentarnych, zatwierdzonych przez Wydział Ekonomiczny Archidiecezji Warmińskiej.

 

2.         Zarząd Cmentarza, działający w imieniu Proboszcza;

a) Prowadzi „Księgi Cmentarne”.

b) Prowadzi ewidencję grobów i określa sposób ich jednolitego oznaczania poprzez nadawanie numerów złożonych z numeru kwatery i numeru kolejnego wewnątrz kwatery.

c) Prowadzi ewidencję Dysponentów grobów i wydaje odpowiednie zaświadczenia.

d) Po konsultacji z Radą Parafialną i Ekonomiczną ustala wysokość opłat cmentarnych.

e) Pobiera opłaty.

f) Nie rozstrzyga sporów pomiędzy członkami rodziny zmarłego. Rodzina musi sama określić, kogo ustanawia Dysponentem grobu, który będzie miał prawo decyzji, kogo pochować w grobie i który będzie wnosił opłaty ustanowione niniejszym regulaminem cmentarza.

 

 

§4

 

1.         Zarząd Cmentarza, działający w imieniu Proboszcza ma prawo odmówić zgody:

a) na pochówek jeżeli na cmentarzu nie będzie miejsca na urządzenie grobu,

b) na dochowanie we wskazanym grobie, w razie braku uprawnień do tego grobu osoby zgłaszającej się po zgodę na pochówek.

c) na dochowanie, w przypadku nie uregulowania opłat związanych z tym konkretnym grobem, ustanowionych w regulaminie cmentarza,

d) w sytuacji sporu pomiędzy krewnymi zmarłego a Dysponentem grobu, co do uprawnień do pochówku zmarłego.

 

Rozdział III

Zasady dysponowania i zarządzania grobem

 

§5

 

1.         Prawo do dysponowania grobem powstaje na podstawie pisemnej umowy bądź potwierdzenia nabycia prawa do dysponowania grobem zawartej między osobą zamierzającą urządzić grób a zarządem cmentarza. Umowa może zostać podpisana przy pochowaniu pierwszej osoby w nowo tworzonym grobie, albo przy okazji „rezerwacji miejsca" na grób, który powstanie w przyszłości. W przypadku nabycia prawa do dysponowania grobem przed dokonaniem pierwszego pochówku strony mogą wskazać osoby, które mogą być do tego grobu dochowane. Dysponent prawa do grobu może być jeden, bądź więcej. W przypadku większej liczby Dysponentów prawa do grobu strony wyznaczają opiekuna / przedstawiciela grobu, a w przypadku braku takiego przedstawiciela wymagana jest jednomyślność dysponentów. Brak jednomyślności dysponentów prawa do grobu powoduje, że grób traktuje się jako zamknięty.

 

2.         Nabywca prawa do dysponowania grobem może nabyć miejsce do pochówku ziemne bądź murowane. Rozmiary grobu ziemnego i murowanego oraz przejścia pomiędzy grobami z uwagi na charakter i wiek cmentarza mogą nie zachowywać wymogów prawnych określonych przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej zarządzeniami wykonawczymi obowiązującymi w momencie tworzenia nowego grobu lub „rezerwacji miejsca", nie mniej w przypadku gdyby taka możliwość istniała zarząd cmentarza dołoży starań aby normy te były zachowane.

 

3.         „Rezerwacja miejsca" na cmentarzu jest możliwa i oznacza jedynie wyznaczenie miejsca na grób na planie cmentarza oraz umieszczenie odpowiedniej adnotacji
w ewidencji grobów. Dysponent grobu może w tym miejscu za pisemną zgodą zarządu cmentarza wykopać i wymurować grób oraz postawić nagrobek. Prawo do dysponowania grobem realizowane w postaci „rezerwacji miejsca", również wymaga pisemnej umowy oraz wniesienie opłat, jak za zwykły grób tej samej wielkości i za ten sam okres niezależnie od tego, czy miejsce to zostało użyte do pochówku czy nie.

 

4.         Prawo do dysponowania grobem przechodzi wraz ze śmiercią osoby, która pozyskała to prawo na osoby uprawnione zgodnie z art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych [zwana dalej ustawą] chyba, że istnieje inna osoba wskazana prawomocnym orzeczeniem sądowym jako uprawniona do dysponowania grobem bądź inna osoba wskazana przez pierwszego Dysponenta grobem i osoby uprawnione zgodnie z art. 10 ustawy nie zgłosiły sprzeciwu co do wskazanej osoby. W takim przypadku osoby uprawnione powinny wskazać Dysponenta grobu i opiekuna. Prawo to wygasa
w przypadku nieuiszczenia opłaty na utrzymanie cmentarza przez okres 20 lat. Opłatę wnosi się co 20 lat z góry. Do przedłużenia prawa do dysponowania grobem wystarczające jest uiszczenie przez Dysponenta grobu opłaty na utrzymanie cmentarza. Opłatę może uiszczać inna osoba niż Dysponent grobu, co w żadnym przypadku nie rodzi powstania prawa do dysponowania grobem, prawa do pochówku w tym grobie, czy innego prawa związanego z utrzymaniem, czy zagospodarowaniem grobu. Uiszczenie opłaty przez osobę trzecią nie rodzi dla tej osoby uprawnienia do żądania zwrotu wniesionej opłaty od zarządu cmentarza.

 

§6

 

1.         Prawo do wolnych miejsc w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby mają członkowie rodziny zmarłego pochowanego w tym grobie według kolejności:

- wskazana przez pierwszego dysponenta grobu osoba;

- pozostały małżonek/pozostała małżonka;

- krewni zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;

- krewni wstępni: rodzice, rodzeństwo

(jeżeli dysponent grobu zmarł jako kawaler/panna).

 

2.         Posiadanie prawa do wolnych miejsc w grobie nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w pkt 1.

 

3.         Prawo do dysponowania grobem nie podlega przekazaniu w jakiejkolwiek prawem dozwolonej formie na rzecz osób trzecich z pominięciem kolejności wymienionej
w pkt 1.

 

4.         Do prawa do dysponowania grobem nie stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego.

 

5.         Z chwilą pochowania w grobie dysponenta grobu, do zarządzania pozostałymi miejscami w tym grobie, upoważnieni są wspólnie wszyscy pozostali wymienieni
w pkt 1.

 

6.         Wniesienie 20-letniej opłaty pokładnego, na utrzymanie cmentarza przez osobę niewymienioną w pkt l nie uprawnia do pochowania w grobie zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

 

7.         Osoby wymienione w pkt l mogą udostępnić grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu cmentarza, spisaniu oświadczenia i podpisaniu go w obecności notariusza lub w zarządzie cmentarza.

 

 

§7

 

1.         Zarząd cmentarza przed ponownym rozporządzeniem miejscem, na którym urządzony jest grób, do którego prawo wygasło z przyczyny nieopłacenia opłaty na utrzymanie cmentarza, jest zobowiązany do wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie listem polecanym Dysponenta grobu, a w przypadku większej ich liczby do ustanowionego przez Dysponentów, opiekuna grobu wpisanego w ewidencji, informując jednocześnie o możliwości odnowienia prawa do dysponowania grobem.

 

2.         List polecony, o którym mowa w pkt l zarząd cmentarza wysyła maksymalnie dwukrotnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adres wpisany w ewidencji grobów lub na inny aktualny adres Dysponenta/opiekuna jeżeli jest znany.

 

3.         Zwrot drugiego listu jako niedoręczonego lub brak odpowiedzi na otrzymany list
w terminie 60 dni od daty odbioru stanowi podstawę rozporządzenia grobem lub zarezerwowanym miejscem przez zarząd cmentarza.

 

 

§8

 

1.         Dysponent grobu to osoba, która zawarła z zarządem cmentarza na piśmie oraz po dokonaniu stosownej opłaty, umowę o ustanowienie „prawa do dysponowania grobem" bądź otrzymała stosowne poświadczenie nabycia prawa do grobu, chyba, że umowa/dokument stanowi inaczej. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest poświadczenie wydane przez zarząd cmentarza. Potwierdzenie uiszczenia opłat nie stanowi potwierdzenia prawa do dysponowania grobem, o ile wprost to nie wynika z wydanego dokumentu.

 

2.         Dysponent w momencie wykonywania swojego prawa do dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, iż nie ma innych osób, które mogą rościć prawa do dysponowania grobem bądź są uprawnione do pochówku w tym grobie.

 

3.         Dysponent grobu ma następujące uprawnienia i obowiązki:

a) decyduje kto może być w nim pochowany z zastrzeżeniem § 6,

b) uiszcza opłatę na utrzymanie cmentarza,

c) odpowiedzialny jest za porządek i godny wygląd grobu, jak i terenu wokół grobu, stan nagrobka i terenu okalającego nagrobek,

d) zobowiązany jest każdorazowo do wskazywania aktualnych danych teleadresowych.

 

4.         Dopuszczalne jest zawarcie umowy o współdysponowanie grobem. Do praw
i obowiązków współdysponentów grobu stosuje się odpowiednio przepisy
o współwłasności, w tym o zarządzie rzeczą wspólną. W takim przypadku konieczne jest wyznaczenie jednego opiekuna grobu, o którym mowa w§ 8 pkt 4.d).

 

5.         Dysponenci grobu powinni dbać o aktualność informacji na ich temat w ewidencji grobów prowadzonej przez zarząd cmentarza, zwłaszcza poprzez podanie prawidłowego adresu kontaktowego do osoby wyznaczonej do kontaktu z zarządem cmentarza. W przypadku zmiany danych kontaktowych Dysponent grobu zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania aktualnych danych. Brak uaktualnienia danych kontaktowych skutkować będzie skutecznością doręczenia pisma na adres posiadany przez zarząd cmentarza.

 

 

Rozdział IV

Organizacja uroczystości pogrzebowych

 

§9

1.         Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie;

a) pozostały małżonek/pozostała małżonka,

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),

 

 

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),

d) krewni boczni do 4 stopnia,

e) powinowaci w linii prostej do l stopnia.

 

2.         Prawo pochówku zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

 

§10

 

1.         Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania oraz po dopełnieniu formalności:

- udokumentowaniu prawa do grobu,

- złożeniu w zarządzie cmentarza oryginału aktu zgonu,

- złożeniu w zarządzie cmentarza oryginału protokołu spopielenia,

- złożeniu w zarządzie cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego,

- złożeniu oświadczenia z parafii zmarłego, że zmarły był osobą wierzącą lub wskazanie parafii, która ma obsługiwać liturgię pogrzebu,

- wniesieniu przewidzianych opłat.

 

2.         Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r., zakaz otwierania trumny.

 

3.         Czas trwania uroczystości pogrzebowych powinien być uzgodniony w zarządzie cmentarza i powinien szanować wagę uroczystości, jej charakter, godność pochówku osoby zmarłej oraz kultu.

 

4.         Osoby współuczestniczące przy pogrzebie, tj. grabarze, pracownicy firm pogrzebowych, swoje czynności powinni dostosować do charakteru uroczystości, bez pośpiechu i z poszanowaniem osób uczestniczących w pogrzebie.

 

 

§11

1.         W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, oprócz wymienionych powyżej formalności i dokumentów wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

 

2.         W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 

3.         Zarząd cmentarza jest upoważniony żądać od osoby zainteresowanej, udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa
w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać

 

          

            stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza.

 

 

§12

 

1.         Organizatorzy pogrzebu mają prawo wyboru parafii prowadzącej ceremonię pogrzebową.

 

2.         W przypadku wyboru parafii zmarłego, jako prowadzącego ceremonię pogrzebową, organizatorzy pogrzebu winni powiadomić zarząd cmentarza, do którego zasobów należy cmentarza, na którym ma zostać pochowany zmarły, o dokonanym wyborze.

 

Rozdział V

Opłaty za korzystanie z cmentarza

 

§13

 

1.         Za korzystanie z cmentarza stosowane są następujące odpłatności:

a) ustanowienie prawa do dysponowania grobem,

b) opłata na utrzymanie cmentarza,

c) opłaty związane ze sprawdzeniem grobu do pochówku, jak i z pochówkiem,

d) opłaty związane z ekshumacją i pochówkiem ciała po ekshumacji,

e) opłaty związane z budową i przebudową nagrobków,

f) opłaty za korzystanie z obiektów cmentarnych,

g) opłaty za wydanie pozwolenia na wykonywanie prac remontowo-budowlanych,

h) opłaty za wydanie pozwolenia na wjazd na cmentarz w celach innych niż prace remontowo-budowlane,

i) opłaty za dokonanie wpisu o zmianie Dysponenta/opiekuna grobu,

j) opłaty za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych
i cmentarnych,

k) inne.

 

2.         Powyższe opłaty będą ustalane w oparciu o faktycznie ponoszone koszty funkcjonowania cmentarza i planowane inwestycje.

 

3.         Opłata na utrzymanie cmentarza obowiązuje wszystkich użytkowników cmentarza:

a) opłatę można wnieść jednorazowo za okres 20 lat lub podzielić na dogodne raty,

b) opłata będzie naliczana od dnia utworzenia grobu lub od daty „rezerwacji miejsca",

c) dla grobów i „rezerwacji miejsca", które powstały do końca października 2019 roku opłaty będą naliczane od dnia ich nabycia,

d) przy „dochowaniu" trzeba będzie uzupełnić zaległe opłaty w wysokości obowiązującej w dniu zapłaty.

 

4.         Opłata na utrzymanie cmentarza jest ustalana za grób o pojedynczej szerokości, bez względu na to, czy jest ziemny, czy murowany i bez względu na jego głębokość.

 

5.         Opłata na utrzymanie cmentarza dla grobu o podwójnej szerokości, wymurowanego na dwie kondygnacje jest mniejsza niż opłata za dwa groby o pojedynczej szerokości.

 

 

6.         Opłata na utrzymanie cmentarza dla grobu istniejącego po wyżej 20 lat o podwójnej szerokości, ziemnego lub wymurowanego na jedną kondygnację równa jest opłacie za grób o pojedynczej szerokości.

 

7.         Opłata na utrzymanie cmentarza za grób na pochówek jednej lub kilku urn z prochami może być pomniejszona w stosunku do opłaty za grób pojedynczy.

 

8.         Groby dziecięce nie mogą być bez zgody zarządu cmentarza przekształcane na groby o standardowej wielkości.

 

9.         W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd cmentarza, po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej i Ekonomicznej, może obniżyć wysokość opłaty na utrzymanie cmentarza lub umorzyć opłaty zaległe w części lub w całości.

 

10.       Jeżeli Dysponent grobu jest w trudnej sytuacji materialnej lub jest ogólnie znana jego duża niezaradność życiowa. Rada Parafialna i Ekonomiczna może wnioskować do zarządu cmentarza o zastosowanie odpowiedniej ulgi w opłatach.

 

11.       Opłaty są ustanawiane przez zarząd cmentarza co roku, na dzień l stycznia.

 

12.       Opłaty pobierane w ramach działalności cmentarza, w całości zasilają Parafialny Fundusz Cmentarny [dalej: Fundusz] i Parafię. Z funduszu tego pokrywane są koszty: wywozu śmieci, zużycia wody, remontu ogrodzenia, modernizacji alejek, zakupu gruntu na powiększenie cmentarza, wynagrodzenia pracowników zarządu cmentarza, odpisy amortyzacyjne określone przez proboszcza, po konsultacji z Radą Parafialną
i Ekonomiczną i inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarza.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia porządkowe

 

§14

 

1.         Biuro zarządu cmentarza mieści się w Bartągu przy ul. Świętego Jana 3, czynne jest w czwartek / godz. 18:30- 20:00 i w sobotę / godz. 9:00- 12:00 /  oprócz świąt państwowych i kościelnych.

 

2.         Cmentarz jest otwarty codziennie w godz. 06:00 do 21:00

 

3.         Na cmentarzu zakazane jest prowadzenie wszelkich robót bez zgody zarządu cmentarza.

 

4.         Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku  w godz. 07:00- 16:00

 

5.         W święta kościelne i państwowe oraz inne dni wskazane przez zarząd cmentarza nie można prowadzić robót cmentarnych,

 

6.         Zabrania się prowadzenia prac na cmentarzu bez zgody zarządu cmentarza.

 

 

7.         Zasady prowadzenia prac cmentarnych i uzyskania pozwoleń zawiera §15 regulaminu.

 

8.         Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych (nagrobki, płyty, tablice, ławki, zagospodarowanie otoczenia grobu itp.) może nastąpić po uzyskaniu zgody zarządu cmentarza na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń dostępnych
w biurze zarządu cmentarza oraz wniesieniu stosownych opłat. Elementy zamontowane bez zgody zarządu cmentarza będą demontowane i usuwane
z cmentarza na koszt i odpowiedzialność dysponenta grobu i nie będą przechowywane przez zarząd cmentarza.

 

9.         Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, nasadzanie lub usuwanie drzew i krzewów jest zabronione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe wydaje zarząd cmentarza.

 

10.       Usuwanie drzew dokonuje zarząd cmentarza na wniosek i koszt Dysponenta grobu, po uzyskaniu stosownej decyzji / zgody administracyjnej lub z własnej inicjatywy.

 

11.       Prośby o usunięcie drzew utrudniających opiekę nad grobem należy składać do zarządu cmentarza.

 

12.       Usuwanie drzew powierza się wyłącznie przedsiębiorstwom zajmującym się zawodowo tego rodzaju działalnością gospodarczą i ubezpieczonym od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem tego zadania. Po wykonaniu tych czynności zarząd cmentarza dokonuje weryfikacji, czy czynności zostały podjęte w sposób prawidłowy.

 

13.       Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających psa przewodnika.

 

14.       Wjazd wszelkich pojazdów na teren cmentarza możliwy jest za zgodą zarządu cmentarza.

 

15.       Pielęgnacja i opieka nad grobem jest obowiązkiem dysponenta grobu oraz osób które mają prawo do grobu.

 

16.       Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz zbędne elementy związane z dekoracją grobów należy składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych na terenie cmentarza. Zabrania się składowania w tych pojemnikach resztek materiałów
i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.

 

17.       Osoby odwiedzające cmentarz prosi się o informowanie biura zarządu cmentarza
o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.

 

18.       Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązuje się do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości, jak
i należytej ostrożności w poruszaniu się, przy uwzględnieniu, że cmentarz jest miejscem szczególnym, tak pod względem architektonicznym, jak i specyficznym systemem korzeniowym drzew.

 

 

19.       a)         Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

- deptania po grobach,

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- picia alkoholu,

- wprowadzania zwierząt, poza psem przewodnikiem,

- poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządu cmentarza,

- jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery) oraz innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,

- przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,

- niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,

- wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,

- zanieczyszczania cmentarza,

- zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

- samowolnego wykonywania prac budowlanych,

- prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.

 

b)         Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zezwolenia zarządu        cmentarza:

- chowania zwłok, ekshumacji, bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca.

- wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej i usługowej,

- ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

- ustawiania ławek, płotów, itp. utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie cmentarza oraz dojście do poszczególnych grobów,

- wjazdu pojazdami mechanicznymi,

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

- gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.

 

20.       Dysponent grobu (albo osoba mająca prawo do grobu) dba o estetyczny i bezpieczny stan grobu oraz stan i porządek w jego najbliższym otoczeniu, czyli przed nagrobkiem, obok nagrobka, w przejściu pomiędzy nagrobkami oraz za nagrobkiem. Usuwa we własnym zakresie resztki dekoracji i resztki śmieci do pojemników (kontenerów) znajdujących się na terenie cmentarza lub w miejscach wyznaczonych oraz dokonuje ich segregacji, jeżeli obowiązek taki będzie wprowadzony przez odpowiednie władze. Zabezpiecza nagrobek, jak i teren wokół nagrobka przed osuwiskiem ziemi, uskokiem itd. Ustawiając elementy dekoracyjne i funkcjonalne (ławeczki, wazony itp.) nie powinno się utrudniać podobnych czynności sąsiadom oraz dojścia i obejścia sąsiednich grobów. Dysponent grobu jest odpowiedzialny za nagrobek, teren wokół nagrobka i jego stan techniczny i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w skutek niezachowania przez niego powyższych obowiązków. Zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które wynikły z nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu przez Dysponenta grobu.

 

21.       Dysponenci grobu (albo osoby mające prawo do grobu) dbają o zabezpieczenie grobu murowanego. W przypadku braku czynności podejmowanych przez dysponenta, tj. należytego zabezpieczenia grobu, zarządowi cmentarza przysługuje prawo wezwania Dysponenta grobu do podjęcia określonych czynności pod rygorem cofnięcia prawa do dysponowania grobem przez zarząd cmentarza. Formą skierowania wezwania do

 

           Dysponenta jest list polecony nadany w placówce Poczty Polskiej na adres wskazany przez Dysponenta grobu.

 

22.       Zarząd cmentarza nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za groby, nagrobki, teren wokół grobu, jak i za inne mienie Dysponenta grobu znajdujące się na ta terenie cmentarza.

 

23.       Na terenie cmentarza istnieje zakaz chodzenia po grobach, pomiędzy grobami, za grobami. Dopuszczalne jest przemieszczanie się jedynie po wyznaczonych ścieżkach, alejach, z zachowaniem należytej ostrożności. Zarząd cmentarza, proboszcz i parafia nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do niniejszego regulaminu. Odpowiedzialność spoczywa na Dysponencie grobu, który jest zobowiązany do dbania o grób oraz o teren znajdujący się wokół grobu.

 

23.       Dysponenci grobów oraz osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń i informacji zarządcy cmentarza umieszczonych na tabliczkach informacyjnych na terenie cmentarza.

 

 

Rozdział VII

Zasady prowadzenia prac cmentarnych

 

§15

 

1.         Prace cmentarne na terenie cmentarza mogą wykonywać uprawnione podmioty, posiadające aktualny wpis do działalności gospodarczej, lub wpis do KRS oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ........................... zł, jak i inne wymagane prawem zgody na wykonywanie prac cmentarnych.

 

2.         Prace cmentarne zleca Dysponent (lub osoby mające prawo do grobu) grobu, po uzyskaniu stosownej zgody zarządu cmentarza. Wykonawca ma obowiązek okazania w zarządzie cmentarza aktualnych dokumentów wymienionych w pkt. 1.

 

3.         Celem uzyskania przepustki na montaż nagrobka lub inną pracę cmentarną wykonawca składa wypełnioną deklarację zawierającą szkic z wymiarami nagrobka lub opis planowanych robót oraz podpisuje oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz faktury bądź rachunku za wykonaną pracę.

 

4.         Po uzyskaniu zgody zarządu cmentarza, wykonawca prac cmentarnych, wnosi opłatę za przepustkę oraz pozostawia kaucję zwrotną celem zabezpieczenia wykonanych robót zgodnie z opisem zawartym w deklaracji i opisie planowanych robót i ustala termin wjazdu na cmentarz.

 

5.         Przepustka na roboty cmentarne ważna jest maksymalnie 30 dni od daty wystawienia i może być krótsza. Po zakończeniu prac wykonawca zgłasza ich zakończenie do zarządu cmentarza.

 

 

 

6.         Wymiary nagrobków określają obowiązujące wytyczne, wynikające z zarządzenia zarządu cmentarza, dostępne w biurze zarządu cmentarza. Standardowy nagrobek pojedynczy nie może przekraczać odpowiednio wymiarów zgodnych z przepisami prawa i zwyczajem obowiązującym na cmentarzu. Przy wymianie nagrobka na nowy, należy zachować istniejące wymiary. Obowiązuje wcześniejsze złożenie projektu nagrobka do zatwierdzenia. Zarząd cmentarza może dokonać zmiany wielkości według przyjętych norm na terenie cmentarza.

 

7.         Wykonawca robót ma obowiązek zabezpieczenia ścieżki dojazdowej, otoczenia robót, jak i pobliskie groby i pomniki przed uszkodzeniami, zniszczeniem i zabrudzeniem. Przed wykonaniem prac, przeprowadzona jest kontrola stanu grobu i jego otoczenia, która będzie weryfikowana przy odbiorze prac. Za ewentualne zniszczenia i powstałe szkody wykonawca poniesie koszty bądź poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą OC.

 

8.         Zabronione jest pozostawienie zabrudzeń, gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi na terenie cmentarza. Pozostawienie powyższych zanieczyszczeń, wbrew niniejszemu regulaminowi zwalnia zarząd cmentarza z odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu i przenosi odpowiedzialność na wykonawcę
i Dysponenta grobu.

 

9.         Prace kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku, od godz. 07:00 do godz. 16:00 . Pojazdy wykonawców powinny opuścić teren cmentarza przed zamknięciem bramy. Brama wjazdowa jest zamykana.

 

10.       Wjazd na teren cmentarza odbywa się po uprzednim ustaleniu i za okazaniem ważnej przepustki. Przy wjeździe i wyjeździe wykonawca ma obowiązek poddania kontroli materiały wjeżdżające i wyjeżdżające. Rejestrowana jest data i godzina wjazdu
i wyjazdu.

 

11.       Upoważniony przedstawiciel zarządu cmentarza ma prawo przerwać ustalone prace, wydać zakaz wykonywania prac lub nakaz opuszczenia cmentarza, jeśli stwierdzi naruszenie warunków porządkowych i postanowień regulaminu.

 

12.       Wykonawca prac kamieniarskich zgłasza zakończenie prac do upoważnionego przedstawiciela zarządu cmentarza i poddaje się procedurze odbioru. Po pozytywnym odbiorze prac, wykonawca odbiera w biurze zarządu cmentarza na podstawie podbitej karty odbioru prac wpłacaną kaucję.

 

13.       W przypadku negatywnego odbioru prac kaucja zostaje zatrzymana na poczet pokrycia kosztów i zobowiązań wynikających z nienależytego wykonania prac cmentarnych. Po upływie 14 dni od negatywnego odbioru robót i niedostosowania się do wezwania, do usunięcia szkód, wykonawca traci kaucję oraz możliwość prowadzenia prac na cmentarzu. Wdrażana jest procedura windykacyjna. Upoważnionym do kontroli i nadzoru z ramienia zarządu cmentarza jest kierownik zarządu cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

 

14.       Pisemna zgoda zarządu cmentarza jest konieczna do rozpoczęcia budowy, przebudowy lub remontu grobu, nagrobka oraz grobowca w części podziemnej i

 

            naziemnej oraz postawienia ławeczki. Zgoda na wykonanie robót cmentarnych wydawana jest na pisemny wniosek dysponenta grobu lub wykonawcy robót złożony w zarządzie cmentarza. W przypadku prac mniejszej wagi zgoda może być wydana ustnie.

 

15.       Zarząd cmentarza ma prawo żądać pełnej informacji o zamierzonym zakresie robót
i projektowanym obiekcie.

 

16.       Zarząd cmentarza wskazuje wykonawcom robót, sposób transportu wszelkich materiałów i elementów konstrukcji grobów na terenie cmentarza. Wjazd wszelkich pojazdów dopuszczalny jest w razie konieczności i tylko za pisemną zgodą po wskazanej trasie.

 

17.       Zarząd cmentarza odmówi zgody na budowę, przebudowę, remont grobowców albo nagrobków, jeżeli naruszałoby to sakralny charakter cmentarza lub katolicką tradycję okazywania czci zmarłym, bądź w inny sposób wpływałoby negatywnie na otoczenie, bądź stosunki sąsiedzkie.

 

18.       Nie wydaje się zezwoleń na budowę, przebudowę i remont grobu, jeżeli prawo do dysponowania grobem wygasło wskutek przyczyn określonych w § 5 pkt. 4

 

19.       Przedsiębiorstwa lub osoby wykonujące prace budowlane na terenie cmentarza są zobowiązane do naprawienia ewentualnych szkód na terenie cmentarza i terenie do niego przynależącym, powstałych podczas ich pracy zgodnie z przepisami prawa cywilnego a w przypadku ich nienaprawienia czynności te spoczywają na Dysponencie grobu.

 

 

Rozdział VIII

Dokonywanie ekshumacji

 

§16

 

1.         Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, po uzyskaniu zezwolenia miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

 

2.         Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne według wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu, nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu.

 

3.         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok i szczątków dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§17

 

1.         Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2.         W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu zarząd cmentarza ma prawo wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych
i administracyjnych,

3.         Zarząd cmentarza ma prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie. Regulamin, jak i jego zmiany dostępne są w biurze zarządu cmentarza oraz publikowany jest na tablicach ogłoszeniowych na terenie cmentarza.

4.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.

 

 

PRZEPISY PRAWA

Cmentarz parafialny w Bartągu jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

- Ustawa o cmentarzach z 31.01.1959 r. (Dz. U. Nr 11)


 

OPŁATY CMENTARNE

UWAGA.

WSZELKIEGO RODZAJU PRACE  NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BARTĄGU WOLNO PR0WADZAĆ TYLKO W DNI POWSZEDNIE

Tel. do Pana RADOSŁWA BEŁZY /grabarza / - 518 606 098

Opłata za wykopanie grobu pojedynczego – 400 zł

 

 

1

 Dotyczy Parafian / pochówek  na 20lat  /.

a) Grób ziemny na trumnę lub urnę  / jeden pochówek /.Otwarcie mogiły już istniejącej tzw. dochowanie / trumny lub urny /. Rezerwacja miejsca  pojedynczego / na jeden pochówek, trumna lub urna /- 1000 zł                                                                                                                                    b) ponowienie opłaty za grób pojedynczy /po 20 latach  od pochówku lub rezerwacji / - 1000 zł.

 

 

 

 

2  

 Osoby nie należące do parafii  /pochówek na 20 lat/                                                                           / zgoda na ewentualny pochówek pod pewnymi warunkami /                                                   a) Grób ziemny na trumnę lub urnę  / jeden pochówek /.Otwarcie mogiły istniejącej tzw. dochowanie / trumny lub urny/ - 2.000 zł                                                                                                   b) Rezerwacja miejsca pojedynczego / na jeden pochówek , trumna lub urna /-2.000 zł                     c) ponowienie opłaty za grób pojedynczy /po 20 latach od pochówku lub rezerwacji/  - 1500 zł.

 

 

 

3

 Dotyczy Parafian,  / pochówek na 20 lat./

  a) Miejsce na grób ziemny głębinowy  - trumna lub urna / dwa pochówki / lub murowany tzw. piwniczny – trumna lub urna / na dwa pochówki /.Rezerwacja miejsca  /trumna lub urna/ na 20 lat od daty rezerwacji. - 2.000 zł.                                                                                                              b) Ponowienie opłaty za grób podwójny/po 20 latach od pochówku lub rezerwacji/ 1500 zł

 

 

 

4

Osoby nie należące do parafii /pochówek na 20 lat./                                                                          / zgoda na ewentualny pochówek pod pewnymi warunkami /.                                               a) Miejsce na grób ziemny głębinowy  - trumna lub urna / dwa pochówki / lub murowany tzw. piwniczny – trumna lub urna /na dwa pochówki / - 4.000 zł                                                     b) Rezerwacja miejsca, trumna lub urna /na dwa pochówkina 20 lat od daty rezerwacji-4000 zł.   c) Ponowienie opłaty za grób podwójny / po 20 latach od pochówku lub    rezerwacji/ - 1500 zł.

 

5

Dla grobów dziecięcych 50% w/w opłat

 

6

Postawienie nagrobka  pojedynczego                                                                                     400 zł.