Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

 

 

I. Na terenie cmentarza obowiązuje spokój i cisza.

 

II. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach od 700  - 2100.

 

III. Przyjmowanie zwłok do domu przedpogrzebowego odbywa się po załatwieniu formalności w PGK KĘPICE SP. Z O.O. ul. Tadeusza Bielaka 8; 77-230 Kępice

 

IV. Wystawianie grobowców i pomników oraz wykonywanie innych prac dozwolone wyłącznie za pozwoleniem PGK KĘPICE SP. Z O.O. Po uiszczeniu opłaty za wjazd na cmentarz.    

 

V.  Na terenie cmentarza  komunalnego obowiązuje zakaz:

 

            1. Zabrania się niszczenia wszelkich urządzeń cmentarza  pod odpowiedzialnością karną.

 

            2.Zabrania się dokonywania ekshumacji zwłok przez osoby nieuprawnione.

 

            3.Zabrania się ustawiania przy grobach ławek, płotów oraz innych nietypowych ogrodzeń nagrobków i zagospodarowania otoczenia grobów, bez uzyskania pisemnej zgody od administratora cmentarza.

 

            4.Zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów.

 

            5. Zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu,

 

            6.Zabrania się wjazdu na teren cmentarza wszelkich pojazdów z wyjątkiem karawanów i pojazdów PGK KĘPICE SP. Z O.O.

 

            7.  Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt.

 

VI. Dzieci do lat 10-ciu powinny przebywać na terenie cmentarza pod opieką dorosłych.

 

VII. Osoby opiekujące się grobami obowiązane są do dbałości o ich estetyczny wygląd, do umieszczania odpadów  i śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Kategorycznie zabrania się wysypywania śmieci za ogrodzenie cmentarza.

 

VIII. Opłata za miejsce na cmentarzu, tzw. pokładne jest na okres 20 lat. Po upływie tego czasu można przedłużyć pokładne na następne 20 lat. Nieopłacenie pokładnego jest równoznaczne z rezygnacją miejsca na rzecz PGK Kępice Sp. z o.o. Zarządzający cmentarzem nie  ma obowiązku wysyłania informacji o upływającym terminie wniesienia opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach  zainteresowanych grobem.

 

IX. Przy zgłoszeniu administratorowi cmentarza chęci ustawienia ławki przy grobie lub wykonania zagospodarowania jego otoczenia, dysponent grobu zobowiązany jest do złożenia u administratora cmentarza oświadczenia o usunięciu ww. elementów na własny koszt, w przypadku wystąpienia kolizji utrudniających korzystanie z części cmentarza przeznaczonych do wspólnego użytku, tj. ścieżek między mogiłowych i międzyrzędowych.

 

X.W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub wykonania zagospodarowania otoczenia grobu bez uzgodnienia z administratorem cmentarza, w sposób ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami, dysponenci grobów są zobowiązani do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza.

 

XI. W razie nie usunięcia przez opiekunów grobów ławek oraz elementów zagospodarowania otoczenia grobów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza, elementy te zostaną usunięte przez administratora cmentarza i zdeponowane na okres 6 miesięcy, celem umożliwienia odebrania ich przez opiekunów grobów.

 

XII. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, póz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca.

 

XIII. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

 

XIV. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

 

XV. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu XVI.

 

 XVI. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem zarządcy cmentarza.

 

XVII. Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej. Wygasa wraz z zakończoną opłatą.

 

XVIII. PGK KĘPICE SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi oraz kradzieże.

 

 

ZARZĄD

PGK KĘPICE SP. Z O.O.

UL. TADEUSZA BIELAKA 8

77-230 KĘPICE


 

PRZEPISY PRAWA

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków