Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W ANTOLCE

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym.

 

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

 

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 

 

 

 

 1. Cmentarz jest własnością parafii rzymskokatolickiej w Antolce.
   
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.
   
 3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów, picia telefonu
  i używania telefonu.

   
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt, jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.
   
 5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych.
   
 6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.
   
 7. Prawo do grobu uzyskuje się przez wniesienie opłaty w kancelarii parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach.
   
 8. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach długości 230 cm i szerokości 130 cm.
   
 9. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki, itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu i uzyskaniu pozwolenia w kancelarii.
   
 10. Zabrania się samowolnego sadzenia drzew i krzewów, niszczenia istniejących oraz ustawania ławek.
   
 11. Za cmentarz parafialny odpowiada ks. Proboszcz.
   
 12. Rodziny mają obowiązek oznaczyć groby bliskich odpowiednio trwałym napisem w formie tabliczek z nazwiskiem, imieniem i datą zgonu.
   
 13. Rodziny mają obowiązek uaktualniać zmiany danych dotyczących grobu.
   
 14. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody na terenie cmentarza na skutek zniszczenia, klęsk żywiołowych, kradzieży.

 

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. Dz. U. nr. 47 z 1972 r. poz. 298 ze zmianami.

 

Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwiamy w kancelarii parafialnej.

 

 


PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Antolce jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków